Regulamin Parku
̊ C

Regulamin Parku

Regulamin Parku

Regulamin Parku

REGULAMIN JULINEK PARK

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady obowiązujące w Julinek Park, położonym w miejscowości Julinek numer 1, 05-084 Leszno k/Błonia (zwanym dalej: „Parkiem”).
 2. Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie Parku są ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15, NIP: 526 02 00 081 (adres do korespondencji: Jubilerka 10, 04-190 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029876, numer NIP 526–02–00–081, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 5 060 000,00 zł (dalej zwany „Organizatorem”).
 3. Na terenie Parku możliwe jest korzystanie z udostępnionych w danym czasie urządzeń i / lub atrakcji (zwanych dalej „Atrakcją” lub „Atrakcjami”) na zasadach określonych w regulaminach Atrakcji, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu (dalej zwane „regulaminami”).
 4. Każda osoba wchodząca na teren Parku (dalej zwana: „Uczestnikiem”) jest zobowiązana przed wejściem do Parku zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a także postanowień innych regulaminów obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych Atrakcji.
 5. W związku z panującą w kraju epidemią SARS-CoV-2, Organizator wdrożył na terenie Parku szczegółowe procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia gości Parku, minimalizowanie ryzyka zakażenia gości Parku, ograniczenie liczby i intensywności kontaktów na terenie Parku. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych procedur. W przypadku jakiegokolwiek ich naruszenia przez Uczestnika, Obsługa Parku ma prawo zabronić mu wstępu do Parku, korzystania z Atrakcji lub poprosić o opuszczenie terenu Parku.
 6. Regulamin udostępniony jest w następujących miejscach: przy wejściu na teren Parku Julinek w strefie kas oraz na recepcji B&B Julinek Park. Regulaminy poszczególnych atrakcji dostępne są na tablicach przy poszczególnych atrakcjach.  Uczestnik ma prawo uzyskać od pracowników obsługi Parku informację o miejscach gdzie Regulamin jest udostępniony, a w przypadku jego braku, żądać udostępnienia treści Regulaminu.
 7. Na terenie Parku można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj.:
  1. kwiecień - w weekendy: 10:00-18:00, w dni powszednie: ZAMKNIĘTE (w dni powszednie tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);
  2. maj - otwarte w weekendy: 10:00-18:00, w dni powszednie: ZAMKNIĘTE (w dni powszednie tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);
  3. czerwiec - otwarte w weekendy: 10:00-20:00, w dni powszednie: 10:00-19:00 (od 27.06);
  4. lipiec - otwarte w weekendy: 10:00-20:00, w dni powszednie: 10:00-19:00;
  5. sierpień - otwarte w weekendy: 10:00-20:00, w dni powszednie: 10:00-19:00;
  6. wrzesień - otwarte w weekendy: 10:00-18:00, ZAMKNIĘTE (w dni powszednie tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);
  7. październik - otwarte w weekendy: 10:00-17:00, ZAMKNIĘTE (w dni powszednie tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30).

Organizator może wyznaczyć inne godziny otwarcia ze względu na zmianę warunków atmosferycznych, bądź odbywające się imprezy zamknięte. Odmienne godziny i okresy otwarcia Parku mogą wynikać również z nieprzewidzianych wydarzeń, w tym siły wyższej a także zakazów wprowadzonych na mocy aktów prawnych wydanych przez uprawnione organy administracji państwowej lub samorządowej.

Aktualne informacje o godzinach otwarcia Parku oraz ich zmianach dostępne są na stronie www.julinek.com.pl.

Każda osoba przed udaniem się do Parku powinna sprawdzić aktualne informacje o godzinach i terminach otwarcia Parku, a także o ewentualnych ograniczeniach dostępności Atrakcji w dniu planowanego przyjazdu.

 1. Park jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Uczestnikom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren Parku, jak i mieniu Organizatora. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób Uczestników Parku.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w kasie Sprzedażowej biletów do Julinek Park oraz na stronie rodo.zprsa.pl

§ 2

Osoby niepełnoletnie

 1. Osoby niepełnoletnie, tj. w wieku poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie za zgodą i pod stałą opieką rodziców lub ich opiekunów prawnych, bądź osób wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu. Personel Parku nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad niepełnoletnimi.
 2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
 3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich Regulaminu.

§ 3

Pobyt grupy zorganizowanej

 1. Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun zobowiązani są zgłosić pobyt grupy zorganizowanej na terenie Parku do Koordynatora Grup Zorganizowanych w Julinku poprzez wskazany na stronie internetowej www.julinek.com.pl kontakt e-mailowy lub telefoniczny najpóźniej przed wejściem na teren Parku.
 2. Organizator grupy zorganizowanej oraz/lub jej opiekun zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
 3. Grupy zorganizowane muszą przebywać pod stałą opieką Organizatora lub uprawnionego opiekuna. Organizator grupy zorganizowanej oraz/lub jej opiekun zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich Regulaminu.

§ 4

Zachowanie na terenie Julinek Park

 1. Na terenie Parku zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników oraz zagrażające stanowi sanitarno – higienicznemu Parku, w szczególności zabronione jest:
  1. wnoszenie i spożywanie wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia,
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek,
  3. palenie papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami,
  4. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  5. zaśmiecanie terenu Parku,
  6. niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie Parku,
  7. niszczenie zieleni w tym m.in. drzew, krzewów, trawników, kwietników itp.,
  8. wprowadzania psów (chyba, że są w kagańcu i na smyczy) i innych zwierząt,
  9. zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym Uczestnikom,
  10. przebywanie w miejscach lub pomieszczeniach, które nie są przeznaczone dla Uczestników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Parku, a także pomieszczeń gospodarczych, biur, magazynów itp.,
  11. umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody Organizatora,
  12. wnoszenie lub posiadanie: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku.
 1. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Atrakcji w Parku przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odrzucające przed wizytą w Parku lub na jego terenie, niezależnie od ich ilości. Obsługa Parku ma prawo zabronić wstępu do Parku i korzystania z Atrakcji osobom, u których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Osoby korzystające z Parku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla na całym terenie Parku,.
 3. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Parku, wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników będący świadkiem powyższego, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel Parku.
 4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Uczestników dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
 5. Na terenie Parku zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Organizatora, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie Parku i wyrzucania zużytych opakowań do pojemników na śmieci.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego usuwania odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta do właściwie oznaczonych pojemników.
 8. Zabrania się wynoszenia poza teren Parku jakichkolwiek przedmiotów należących do Organizatora.
 9. Zabrania się jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Uczestników (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofiobia czy homofobia).
 10. Nad terenem należącym do Organizatora - zabronione jest organizowanie lotów dronów, oraz innych bezzałogowych statków powietrznych lub innych tożsamych czynności odbywających się bez zgody Organizatora.

§ 5

Bilety wstępu do Parku/ korzystanie z Atrakcji

 1. Prawo wstępu do Parku mają osoby, które posiadają ważny bilet oraz opaskę magnetyczną. (zwany dalej „biletem”).
 2. Rodzaje biletów i ich ceny, a także krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów określa cennik, publikowany na stronie www Parku oraz udostępniony przed punktami kasowymi przy wejściu do Parku (zwany dalej „Cennikiem”).
 3. Bilet umożliwia wstęp do Parku w godzinach jego funkcjonowania, w wybranym dniu w okresie ważności biletu, wskazanym na bilecie wstępu.
 4. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Julinek Park lub wejścia do Julinek Park i korzystania z Atrakcji w zakresie określonym w Cenniku.
 5. Bilet dwudniowy upoważnia do wstępu na teren Parku w dwóch następujących po sobie dniach, z tym zastrzeżeniem, że warunkiem wstępu na teren Parku dnia kolejnego, jest pobranie nowej opaski magnetycznej.
 6. Bilet sezonowy jest biletem imiennym. Upoważnia do nieograniczonego wstępu do Parku Julinek w okresie funkcjonowania Parku w jednym sezonie, tj. do dnia 30. 09. 2022r. Warunkiem wstępu na teren Parku jest każdorazowo (tj. każdego dnia) pobranie nowej opaski magnetycznej.
 7. Przy pobieraniu opaski magnetycznej na podstawie biletu sezonowego należy każdorazowo okazać dokument tożsamości wraz z imiennym biletem sezonowym.
 8. Możliwość nabycia biletu zniżkowego uregulowana jest w Cenniku.
 9. Zakup biletu zniżkowego związanego z określonym wiekiem (w tym biletu urodzinowego) uwarunkowany jest uprzednim okazaniem w niezbędnym zakresie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika, przy czym warunek związany z wiekiem musi być spełniony w dniu wejścia do Parku.
 10. Możliwość nabycia dostępnego w ofercie Parku biletu zniżkowego dla osób niepełnosprawnych, uwarunkowana jest uprzednim okazaniem w niezbędnym zakresie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Uczestnika (chyba, że z okoliczności faktycznych wynika, że niepełnosprawność jest oczywista).
 11. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji może nastąpić tylko na podstawie odpowiedniego biletu i po dopuszczeniu do korzystania z Atrakcji przez pracownika Parku.
 12. Opłata za bilet pobierana jest z góry.
 13. Bilet można zakupić w kasie Parku, biletomacie lub poprzez stronę www.julinek.com.pl.
 14. Po zakupie biletu lub po okazaniu biletu elektronicznego należy z kasy Parku lub biletomatu pobrać opaskę i w prawidłowy sposób założyć na ręku.
 15. Wchodząc na teren Parku Julinek należy przyłożyć opaskę magnetyczną do czytnika., co jest jednoznaczne z wejściem na teren Parku Julinek.
 16. Zabrania się po wejściu do Parku przekazywania biletu osobie trzeciej celem wejścia przez tę osobę do Parku na podstawie przekazanego jej biletu, który został uprzednio wykorzystany do wejścia do Julinek Park. Taki bilet nie uprawnia osoby trzeciej do wstępu do Julinek Park.
 17. W przypadku naruszenia ust. 13 i przekazania biletu osobie trzeciej, personel Parku jest uprawniony do wyproszenia Uczestników z terenu Parku.
 18. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Parku, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z Parku. Ponowne wejście na teren Parku jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Organizatora lub kierownictwa Parku.
 19. Zakupiony bilet uprawniający do korzystania z Atrakcji podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 8 poniżej, w przypadkach wystąpienia awarii bądź konserwacji co najmniej 5 Atrakcji, do których korzystania uprawniał dany bilet, trwających nieprzerwanie powyżej 5 godzin w danym dniu.
 20. Personel Parku może odmówić sprzedaży biletu osobie, która nie spełnia obiektywnych warunków przewidzianych w Regulaminie.
 21. Za zniszczenie lub zgubienie opaski pobierana jest opłata w wysokości 100zł.

§ 6

Korzystanie z Atrakcji i urządzeń w Julinek Park

 1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji znajdujących się w Parku jest możliwe po zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminach poszczególnych Atrakcji oraz w ewentualnych regulaminach promocji, które szczegółowo opisują zasady korzystania z nich.
 2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach Atrakcji, personel Parku uprawniony jest do określenia dodatkowych zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również zachowania się na terenie Parku mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku, a Uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania.
 3. Mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników, niektóre Atrakcje w Parku posiadają obiektywnie ustalone parametry dla osób korzystających z nich (m.in. wzrost, wiek, ograniczenia wagowe, etc.) określone w poszczególnych regulaminach. Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń w ramach Atrakcji posiadających takie ograniczenia przez osoby, które nie spełniają wskazanych w nich warunków i tym samym uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie. Regulaminy Atrakcji udostępnione są przy danej Atrakcji, a także na stronie www.julinek.com.pl, w zakładce Regulamin Parku.
 4. Na terenie Parku zabronione jest korzystanie z Atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminami oraz zasadami użytkowania.
 5. Na terenie Parku zabronione jest wspinanie się oraz podchodzenie zbyt blisko Atrakcji i urządzeń, z których korzystają inni Uczestnicy.
 6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek personelu Parku mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku lub korzystania z Atrakcji. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu lub regulaminu korzystania z Atrakcji, personel Parku po uprzednim upomnieniu ma prawo zabronić takiej osobie korzystania z danej Atrakcji.
 7. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo Uczestników, zastrzega się prawo do czasowego lub stałego unieruchomienia Atrakcji, których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Informacje o Atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne dla Klientów są każdorazowo dostępne w Kasie Głównej Julinek Park lub na stronie www.julinek.com.pl.
 8. Czasowe i niezbędne z uwagi na konieczne konserwacje lub planowane wyłączenie poszczególnych Atrakcji lub urządzeń znajdujących się w Parku, a także brak dostępności Atrakcji ze względu na warunki atmosferyczne, nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwrotu ceny za zakupiony bilet, jeżeli niedostępność tychże Atrakcji była zakomunikowana Uczestnikom przed zakupem biletu za pośrednictwem strony internetowej Parku lub poprzez umieszczenia ogłoszenia na terenie Parku.
 9. Uczestnicy korzystający z Atrakcji oświadczają, iż mają świadomość, iż podczas korzystania z Atrakcji dostępnych w Parku, jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu lub wypadku. Uczestnicy decydując się na korzystanie z Atrakcji podejmują to ryzyko, a w przypadku osób niepełnoletnich, ryzyko to podejmują ich opiekunowie prawni.
 10. Wnoszenie i korzystanie na terenie Parku z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu Parku, z wyłączeniem rowerów.

§7

Zasady odpowiedzialności na terenie Julinek Park

 1. Rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie Parku zostaną przechowane przez okres 1 tygodnia w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy w ww. terminie właściciel rzeczy nie zgłosi się po jej odbiór, rzecz może zostać odesłana do Biura Rzeczy Znalezionych, które mieści się w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim. Obowiązek przechowania ani przekazania mienia nie dotyczy produktów łatwo psujących się, produktów niebezpiecznych, nielegalnych lub niedopuszczalnych na podstawie Regulaminu lub innych regulaminów obowiązujących na terenie Parku.
 2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Parku, mienia osób trzecich ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 3. Personel Parku jest uprawniony do wyproszenia z terenu Parku Uczestnika, który:
  1. nie posiada ważnego biletu;
  2. postępuje wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia;
  3. pomimo uprzedniego upomnienia postępuję niezgodnie z poleceniami, instrukcjami czy zarządzeniami personelu Parku mającymi na celu zachowanie porządku i bezpieczeństwa.
 1. Personel Parku jest uprawniony do zakazania korzystania z danej Atrakcji Uczestnikowi, który:
  1. nie posiada ważnego biletu uprawniającego do korzystania z danej Atrakcji;
  2. nie spełnia kryterium wiekowego przewidzianego dla poszczególnych Atrakcji
 1. Pracownik ochrony Parku ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia.
 2. W przypadku uzasadnionego wyproszenia Uczestnika z terenu Parku na podstawie § 7 ust. 3 lit c) i d) Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zwrot w całości lub części opłaty za bilet wstępu. Uczestnik może złożyć reklamację na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 8

Parkingi

 1. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych znajdujących się w Parku obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń́ prędkości. Na terenie Parku można poruszać się z prędkością do 10 km/h.
 3. Pojazdy wolno stawiać tylko w wyznaczonych miejscach postojowych.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania warunków użytkowania parkingu oraz dróg wewnętrznych oraz stosowania się̨ do poleceń personelu Parku.
 5. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również̇ zanieczyszczanie ich terenu.
 6. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych zabronione jest magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym oraz wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć́ bądź́ zagrozić́ bezpieczeństwu.
 7. Zabrania się̨ parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 8. Pojazd powinien być́ zamknięty a jego zawartość́ zabezpieczona. Nie należy zostawiać zawartości pojazdu na widoku.
 9. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe psów i innych zwierząt.
 10. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe osób małoletnich bez opieki.
 11. Organizator jest upoważniony do usunięcia pojazdu niewłaściwie zaparkowanego na koszt i ryzyko Uczestnika w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub mienia w znacznych rozmiarach.
 12. Parking nie jest dozorowany i nie podlega opłacie.

§ 9

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać w Biurze Obsługi Parku lub drogą elektroniczną na adres: info@julinek.com.pl. Informujemy, iż formularz reklamacyjny za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Julinek Park. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy przedłożyć:
  1. dowód potwierdzający zakup biletu,
  2. dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i przekazania stanowiska w sprawie w tym imię nazwisko, adres email lub numer telefonu osoby składającej reklamację,
  3. zwięzły opis i uzasadnienie powodu reklamacji.
 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać możliwie niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zgłoszenia.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej przedmiotu biletu do Parku zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Park.

 

§ 10

Regulaminy Atrakcji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO PODNIEBNY CYRK

§ 1

Warunki ogólne korzystania z Parku Linowego

 1. Korzystanie z Parku Linowego PODNIEBNY CYRK znajdującego się na terenie Julinek Park (zwanego dalej: „Parkiem Linowym” lub „Parkiem”) jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym, a także po spełnieniu innych wymogów określonych w treści Regulaminu.
 2. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie po podpisaniu oświadczenia, dostępnego w punkcie obsługi Parku Linowego, oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji Parku Linowego w formie oświadczenia dostępnego w punkcie obsługi Parku Linowego.
 3. Osoba, która spełni wymagania w pkt. 1 i 2 powyżej  i może korzystać z Parku Linowego, zwana jest dalej: „Uczestnikiem”.
 4. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ilość Uczestników korzystających jednocześnie z tej samej trasy w Parku Linowym jest ograniczona. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające niezależnie od ich ilości. Na teren Parku Linowego zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, papierosów, środków odurzających i innych używek.
 6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego zagrażającemu ich zdrowiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

§ 2

Warunki korzystania z tras w Parku Linowym

 1. Trasy Parku Linowego przystosowane są do różnych wysokości użytkowników. Trasy Młody Akrobata, Mały Magik, Cyrkowa Biesiada, Wesoły Klaun i Sprytny Żongler mają zamontowaną linę asekuracyjną na wysokości 130 cm, trasa Gibki Gimnastyk i Szalony Monocyklista na wysokości 150 cm, Zwinny Linoskoczek na wysokości 162 cm. Trasa zjazdowa ADRENALINA ma linę zjazdową zamontowaną na wysokości 130 cm. Na trasę mogą wejść osoby sięgające ręką do liny asekuracyjnej oraz o tak dobranych długościach lonży, które umożliwiają wpięcie się do lin.
 2. Dopuszczalne jest korzystanie z trasy Mały Magik i Młody Akrobata Cyrkowa Biesiada i Sprytny Żongler przez osoby o wzroście ponad 160 cm (słownie: sto sześćdziesiąt), jednakże może to spowodować dodatkowe zagrożenia. Asekuracja na takiej trasie jest umieszczona na wysokości przystosowanej dla dzieci, dlatego też osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 3. Na trasach Parku z asekuracją własną (z uprzężami) osoby w wieku od 4 lat (pod warunkiem, że osiągają odpowiedni wzrost umożliwiający przepięcie się na linie asekuracyjnej) do 6 lat muszą korzystać z Parku Linowego z pomocą instruktora lub innej osoby dorosłej, tzw. ciągły dozór fizyczny, zaś dzieci w wieku od 6 roku życia do 14 lat muszą korzystać z Parku Linowego pod stałym dozorem wzrokowym instruktora i osoby dorosłej ( Rodzic bądź opiekun prawny), która została poinformowana o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 4. Na trasach Mały Magik, Wesoły Klaun, Sprytny Żongler uczestnicy od 4 roku życia mogą korzystać z systemu asekuracji ciągłej, od 8 roku życia możliwe jest odbycie szkolenia z zasad bezpieczeństwa i sposobu asekuracji umożliwiającego skorzystanie z pozostałych tras, Młody Akrobata, Cyrkowa Biesiada, Gibki Gimnastyk, Szalony Monocyklista, Zwinny Linoskoczek, Adrenalina, pod warunkiem, że osiągają odpowiedni wzrost umożliwiający przepięcie się na linie asekuracyjnej.

§ 3

Sprzęt obowiązujący na terenie Parku Linowego

 1. Osoby, które chcą korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 2. Sprzęt asekuracyjny jest zakładany wyłącznie przez instruktora lub pod jego bezpośrednią kontrolą.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.

§ 4

Zachowanie na terenie Parku Linowego

 1. Podczas pobytu w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów mających na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i porządku, a także przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas pobytu w Parku Linowym należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Osoby znajdujące się na terenie Parku powinny zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych, nie biegać, ani nie hałasować w nieodpowiedni sposób.
 4. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych uczestników.
 5. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie powinny swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom Parku.
 6. Osoby nieupoważnione nie mogą przebywać w pobliżu ścianki wspinaczkowej pod trasami Parku i w pobliżu zjazdów.
 7. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Parku Linowego, należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku.
 8. Osoba korzystająca z Parku jest zobowiązana zgłosić instruktorowi lub innemu pracownikowi Parku Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi odnośnie stanu technicznego wyposażenia Parku, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub inne niepokojące objawy.
 9. Naruszenie jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu przez Uczestnika grozi natychmiastowym wydaleniem go z terenu Parku Linowego.

§ 5

Zasady odpowiedzialności obowiązujące w Parku Linowym

 1. Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią – ryzyko to podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Organizator Parku Linowego zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub całkowicie działalności Parku Linowego w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym

 1. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia znajdujące się w Parku.
 2. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o noszonej biżuterii, okularach oraz innych przedmiotach (dotyczy to również urządzeń/elementów medycznych i innych przedmiotów użytecznych, jak np. aparaty słuchowe czy telefony komórkowe itp.) Osoby noszące biżuterię lub okulary, a także posiadające ww. przedmioty zobowiązane są do ich zdjęcia oraz odpowiedniego zabezpieczenia w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia ich właściciela oraz pozostałych uczestników.
 3. Osoby noszące długie włosy powinny schować je dokładnie pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy Parku.
 4. Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 5. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 6. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 7. Zakazane jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 8. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 9. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym.
 10. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży. Chwycenie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 11. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja tzw. „siedząca”.
 12. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić się ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał na rękę.
 13. W ostatniej fazie zjazdu zabronione jest wyciąganie przed siebie rąk w kierunku materaca.
 14. W przypadku, gdy nie uda się zatrzymać na podeście, a w konsekwencji czego nastąpił zjazd z powrotem, należy zaczekać do momentu zatrzymania, a następnie chwytając się liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 15. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw należy wypiąć jeden karabinek i wpiąć go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypiąć bloczek i wpiąć go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni należy wypiąć karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpiąć go do pętli asekuracyjnej.
 16. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba, zaś na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 17. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub w przypadku innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu udzielenia pomocy.

§ 7

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym przy przeszkodach pionowych

 1. Jeśli na terenie Parku Linowego uczestnik zachce pokonać przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. to należy dokonać:
  1. asekuracji ze stalowych pętli, tj. należy stosować zasady przepinania ujęte wyżej, zaś karabinki lonży należy przepiąć tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
  2. asekuracji przy pomocy przyrządu samohamownego, tj.: za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego.
 1. Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego.
 2. Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego.
 3. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę.
 4. Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego 140 kg (słownie: sto czterdzieści kilogramów). Osoby posiadające wyższą wagę nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

Regulamin korzystania ze Strefy Dmuchańców

Warunki ogólne

§ 1

 1. Korzystanie z atrakcji w postaci urządzeń dmuchanych, zwanych dalej „Strefą Dmuchańców” jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,  zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin jest stale dostępny na tablicy przy wejściu do Strefy Dmuchańców oraz przy kasie głównej Julinek Park. Osoby, przystępując do korzystania ze Strefy Dmuchańców zobowiązane są zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca ze Strefy Dmuchańców (dalej zwana „Uczestnikiem”) jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Na terenie Strefy Dmuchawców można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia oraz korzystać z urządzeń aktualnie udostępnionych.
 5. Ze Strefy Dmuchańców mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strefy Dmuchańców wyłacznie pod nadzorem rodzica bądź opiekuna. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu bądź niepodporządkowanie się wytycznym pracownika Strefy Dmuchańców przez osoby niepełnoletnie korzystające z urządzeń dmuchanych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

§ 2

Zasady korzystania ze Strefy Dmuchańców

 1. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ilość Uczestników korzystających jednocześnie z tego samego urządzenia dmuchanego w Strefie Dmuchańców jest ograniczona. Z tego względu wejście na urządzenia dmuchane może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez pracownika Strefy Dmuchańców.
 2. W Strefie Dmuchańców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń dmuchanych przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające niezależnie od ich ilości. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, papierosów, środków odurzających i innych używek na teren Strefy Dmuchańców.
 3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać ze Strefy Dmuchańców.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się uwagom pracownika obsługi i wykonywania jego poleceń w celu zachowania porządku i bezpieczeństwa. Uczestnicy nie powinni swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom obsługi.
 5. Uczestnik nie może swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych Uczestników.
 6. W przypadku korzystania z poszczególnych urządzeń dmuchanych, mogą obowiązywać szczególne zasady określone w Regulaminie lub udostępnione bezpośrednio przed danym urządzeniem.
 7. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia dmuchanego i poinformować pracownika obsługi.
 8. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Strefy Dmuchańców należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obsługi.
 9. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia dmuchanego należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi.
 10. Korzystać z urządzeń dmuchanych można tylko w ubraniach pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby, a w przypadku odmowy zdjęcia takiej części - odmówić wstępu na urządzenie dmuchane.
 11. Uczestnik ze względów bezpieczeństwa powinien ściągnąć biżuterię i okulary, opróżnić kieszenie z wszelkich przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczy, drobnych pieniędzy. Z ust należy wyciągnąć/wypluć wszystkie ciała obce, np. guma do żucia, proteza.Za jakikolwiek uraz, uszkodzenia lub zagubienie przedmiotów cennych oraz delikatnych w trakcie użytkowania Strefy Dmuchańców, spowodowane niezastosowaniem się do zasad powyższych obsługa Parku Julinek oraz podmiot prowadzący Park Julinej odpowiedzialności nie ponoszą.  
 12. Uczestnik korzystając z urządzeń dmuchanych musi zdjąć buty i mieć założone skarpetki. Zabawa boso grozi otarciami.
 13. Wejście na urządzenie dmuchane dozwolone jest tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 14. Wchodząc na urządzenie dmuchane zjeżdżalnię należy wspiąć się ostrożnie po schodach, a następnie usiąść na skraju zjazdu i odpychając się zjechać wyłącznie na pośladkach lub plecach przodem do kierunku zjazdu.
 15. Podczas korzystania z urządzenia dmuchanego zabronione jest spożywanie jedzenia, picia, w szczególności zakazuje się żucia gumy (grozi zachłyśnięciem lub uduszeniem).
 16. Ze względów bezpieczeństwa z jednego urządzenia dmuchanego w tym samym czasie może korzystać określona ilość Uczestników. Pracownik obsługujący urządzenie dmuchane może dzielić Uczestników na grupy i wpuszczać na określony czas, może również tymczasowo odmówić wstępu nowym Uczestnikom na dane urządzenie.
 17. Na urządzenie dmuchane wstęp mają Uczestnicy odpowiadający wiekiem i wzrostem zgodnym z instrukcją każdego urządzenia (Rodzice lub opiekunowie mogą wejść z niepełnoletnim tylko w przypadku wyrażenia zgody przez pracownika Strefy Dmuchańców).
 18. W przypadku awarii urządzenia dmuchanego, silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych obsługa ma obowiązek natychmiast zakazać korzystania z urządzeń dmuchanych ze względu na ryzyko poważnych obrażeń.
 19. Zabrania się przebywania w pobliżu urządzeń napędzających urządzenia dmuchane.

§3

Zasady odpowiedzialności obowiązujące w Strefie Dmuchańców

 1. Wchodząc do Strefy Dmuchańców należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnik Strefy Dmuchańców podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, ryzyko to podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego opiekun prawny na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a także niestosowania się do poleceń pracownika obsługi mających na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i porządku, w szczególności gdy zachowanie Uczestnika zagraża zdrowiu lub życiu jego lub innym Uczestnikom, pracownik obsługi ma prawo nakazania opuszczenia Strefy Dmuchańców.
 4. Organizator Strefy Dmuchańców zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub całkowicie działalności Strefy Dmuchańców w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.
 5. Zasady zwrotu kosztów biletu określone są w regulaminie Julinek Park.

Regulamin korzystania z urządzenia „Żyroskop” w Julinek Park

§ 1

 1. Trenażer lotów samolotowych typu Żyroskop - jest urządzeniem sportowo-rekreacyjnym, które służy do zabawy w miejscach publicznych (dalej „Urządzenie”).
 2. Korzystać z Urządzenia mogą osoby zdrowe, będące w wieku od 5 do 70 roku życia, posiadające wzrost 120-200 cm, ważące do 80 kg.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na urządzenie osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Osoby do 18 roku życia mogą korzystać z Urządzenia tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Korzystanie z Urządzenia jest dozwolone wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 6. Przeciwwskazaniami w korzystaniu z Urządzenia są: problemy z sercem, epilepsja, nadciśnienie tętnicze,  ciąża,. Korzystanie z urządzenia przez osoby z chorobami układu nerwowego nie jest zalecane.
 7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do ściągnięcia biżuterii i okularów, opróżnienia kieszeni z wszelkich przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczy, drobnych pieniędzy. Z ust należy wyciągnąć/wypluć wszystkie ciała obce, np. guma do żucia, proteza.
 8. Osoby o dłuższych włosach powinny je spiąć/spleść.
 9. Zakazuje się wystawiania rąk i nóg poza obręb najmniejszego pierścienia w czasie zabawy na Urządzeniu.
 10. Po zbyt intensywnym i długotrwałym korzystaniu z trenażera, mogą pojawić się drobne pęknięcia naczyń krwionośnych.
 11. Maksymalny czas zabawy: do 5 minut.
 12. Każdy klient ma prawo skończyć zabawę przed czasem. W przypadku chęci wcześniejszego zakończenia zabawy, uczestnik powinien ją jasno i wyraźnie zakomunikować pracownikowi obsługi.

 

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej

§ 1

Warunki ogólne korzystania ścianki wspinaczkowej

 1. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej (zwanej dalej: „Ścianką Wspinaczkową”) znajdującej się na terenie Julinek Park (zwanym dalej „Parkiem”) jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), a także po spełnieniu innych wymogów określonych w treści Regulaminu.
 2. Ze Ścianki Wspinaczkowej mogą korzystać osoby pełnoletnie  oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie ze Ścianki Wspinaczkowej w formie oświadczenia dostępnego w punkcie obsługi Ścianki Wspinaczkowej.
 3. Osoba, która spełnia wymagania w pkt. 1 i 2 powyżej i korzysta ze Ścianki Wspinaczkowej, zwana jest dalej: „Uczestnikiem”.
 4. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ilość Uczestników korzystających jednocześnie z tej samej trasy Ścianki Wspinaczkowej jest ograniczona. Wejście na trasę Ścianki Wspinaczkowej może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Ścianki.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji Ścianki Wspinaczkowej przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające niezależnie od ich ilości. Na teren zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, papierosów, środków odurzających i innych używek.
 6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego zagrażającemu ich zdrowiu nie powinny korzystać ze Ścianki Wspinaczkowej.

§ 2

 1. Trasy Ścianki Wspinaczkowej mają zróżnicowany poziom trudności: Pszczółki - łatwy, Piramida - trudny, Latawiec-średni, Safari – średni. Wszystkie trasy mają zamontowaną linę asekuracyjną i są trasami z asekuracją automatyczną.

§ 3

Sprzęt obowiązujący na terenie Ścianki Wspinaczkowej

 1. Osoby, które chcą korzystać ze Ścianki Wspinaczkowej muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż oraz kask).
 2. Sprzęt asekuracyjny jest zakładany wyłącznie przez instruktora lub pod jego bezpośrednią kontrolą.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim chyba, że zmiany dokona instruktor.

§ 4

Zachowanie na terenie Ścianki Wspinaczkowej

 1. Podczas pobytu na Ściance Wspinaczkowej należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów mające na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i porządku, a także przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas pobytu na Ściance Wspinaczkowej należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Osoby przebywające na terenie Ścianki wspinaczkowej nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych uczestników.
 4. Osoby przebywające na terenie Ścianki Wspinaczkowej nie powinny swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom Parku.
 5. Osoby nieupoważnione oraz niekorzystające ze Ścianki Wspinaczkowej w danym momencie nie mogą przebywać w pobliżu Ścianki Wspinaczkowej, w szczególności pod trasami Ścianki Wspinaczkowej i w pobliżu zjazdów.
 6. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Ścianki Wspinaczkowej należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku.
 7. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić instruktorowi lub innemu pracownikowi Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi odnośnie stanu technicznego wyposażenia Ścianki Wspinaczkowej, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub inne niepokojące objawy.
 8. Naruszenie jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu przez Uczestnika uprawnia pracowników Parku do upomnienia go, a w razie konieczności do natychmiastowego zakazania korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej lub wyproszenia Uczestnika z terenu Ścianki Wspinaczkowej.

§ 5

Zasady odpowiedzialności obowiązujące na Ściance Wspinaczkowej

 1. Wchodząc na trasę Ścianki Wspinaczkowej należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptując treść Regulaminu podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią – ryzyko to podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Organizator Ścianki Wspinaczkowej zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub całkowicie działalności Ścianki Wspinaczkowej w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Ściance Wspinaczkowej

 1. Na Ściance może wspinać się jednocześnie maksymalnie 8 Uczestników.
 2. Maksymalna waga Uczestnika nie może przekraczać 130 kg.
 3. Podczas wspinaczki zabrania się robienia zdjęć, używania telefonu, wykonywania czynności nie związanych ze wspinaczką.
 4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o noszonej biżuterii, okularach oraz innych przedmiotach (dotyczy to również urządzeń/elementów medycznych i innych przedmiotów użytecznych, jak np. aparaty słuchowe czy telefony komórkowe itp.) Osoby noszące biżuterię lub okulary, a także posiadające ww. przedmioty zobowiązane są do ich zdjęcia oraz odpowiedniego zabezpieczenia w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia ich właściciela oraz pozostałych Uczestników.
 5. Osoby noszące długie włosy powinny schować je dokładnie pod kaskiem, aby nie wkręciły się w elementy Ścianki Wspinaczkowej.
 6. Na Ściance Wspinaczkowej z asekuracją automatyczną nie dopuszcza się wspinania z nadmierną prędkością. Wspinacz powinien umożliwić automatowi skuteczne wybieranie liny. Podczas wspinania należy kontrolować linę aby była napięta. W przypadku zatrzymania wybierania liny przez automat (widoczny luz)należy pociągnąć linę w dół (wtedy automat ją wybierze) i zjechać.
 7. Zabrania się zostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianką wspinaczkową takich jak np. butelki.
 8. Zabrania się chwytania podczas wspinania konstrukcji, instalacji itp. urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi.
 9. Zabrania się samowolnego odkręcania i dokręcania uchwytów wspinaczkowych.

REGULAMIN

§ 1

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Osoby niepełnoletnie na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 4. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 5. Na terenie placu zabaw zabrania się
  1. Niszczenia urządzeń zabawowych
  2. Zaśmiecania terenu
  3. Wprowadzania zwierząt
  4. Palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych używek

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MINI GOLFA

§ 1

 1. Pole do mini golfa czynne jest w godzinach otwarcia Parku.
 2. Cena za bilet wstępu i wypożyczenie sprzętu zawarta jest w bilecie zakupionym przy wejściu.
 3. Sprzęt pobieramy od pracownika w wyznaczonym do tego miejscu .
 4. Gracze są zobowiązani uderzać piłkę tylko w wyznaczonych do tego miejscach (dołek )
 5. Uczestnicy gry są zobowiązani do zwrócenia takiej samej ilości sprzętu jaką pobrali przy rozpoczęciu zabawy.
 6. Na mini golfie przebywać mogą osoby biorące udział w rozgrywkach oraz opiekunowie.
 7. Uczestnicy gry sprzęt powinni zwrócić od razu po zakończeniu rozgrywki w wyznaczonym miejscu, w stanie nienaruszonym.
 8. Gracze biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu gry zamieszczonego na tablicy na placu mini golfa.
 9. W rozgrywkach mogą brać udział uczestnicy od 3 roku życia pod opieką dorosłych. Opiekunowie odpowiedzialni są za osoby niepełnoletnie, jak również za straty i uszkodzenia przez nie spowodowane.
 10. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą wypożyczać sprzętu ani brać udziału w rozgrywkach.
 11. Wszelkie przypadki usterek, uszkodzenia torów lub innych elementów na polu mini golfa należy niezwłocznie zgłosić do pracownika obsługi.
 12. Na placu mini golfa obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych używek.
 13. Na teren pola do mini golfa nie można wprowadzać zwierząt.
 14. Na terenie mini golfa kij golfowy należy trzymać główką do dołu. . Należy również upewnić się przed uderzeniem piłeczki, że ilość dostępnego miejsca pozwala na wykonanie ruchu w sposób bezpieczny dla innych użytkowników

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WESOŁEGO MIASTECZKA

§ 1

 1. Korzystający ze strefy wesołe miasteczko zobligowani są do przestrzegania instrukcji zamieszczonych przy każdym z urządzeń. Instrukcji należy przestrzegać bezwarunkowo oraz nie można się od niej odwołać.
 2. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się wnoszenia i korzystania z  przedmiotów takich jak: kije do selfie, aparaty fotograficzne, szaliki itp. Informacja o zabronionych przedmiotach zawarta jest w instrukcji korzystania z poszczególnych urządzeń.
 3. W przypadku nie stosowania się do powyższego punktu obsługa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub inne zdarzenie związane z przedmiotem zabronionym.
 4. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub utratę pozostawionych przedmiotów.
 5. Korzystanie z poszczególnych atrakcji może być ograniczone ze względu na wiek oraz limit osób na gondole/wagonik.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z urządzeń zawsze pod nadzorem opiekuna.
 7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem / korzystaniem z atrakcji należy niezwłocznie powiadomić pracownika obsługi.
 8. Urządzenie w strefie wesołego miasteczka może być obsługiwane tylko i wyłącznie przeszkolony personel obsługi Julinek Park. Bezwzględnie zabrania się dotykania włączników lub innych elementów urządzeń, zwłaszcza podczas pracy urządzenia.
 9. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i  instrukcji podanych przez pracownika obsługi danego urządzenia.
 10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ( silny wiatr, deszcz, burza,itp.) niektóre urządzenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytku. Dotyczy to również nagłych, nieplanowanych prac technicznych. Decyzja o przerwie technicznej jest podejmowana przez kierownictwo.
 11. Obsługa może odmówić dostępu do atrakcji  w przypadku niestosowania się do reguł zawartych w instrukcjach.
 12. Korzystający z atrakcji zobowiązani są do przebywania i czekania w wyznaczonym miejscu kolejki. Ewentualne spory pomiędzy Korzystających z atrakcji rozstrzygają pracownicy obsługi Parku Julinek.  
 13. Każdy gość może opuścić atrakcje przed zakończeniem przejazdu po wcześniejszym powiadomieniu operatora i zatrzymaniu urządzenia.
 14. Osoby chcące ponownie skorzystać z urządzenia po zakończeniu przejazdu zobowiązana są do opuszczenia urządzenia oraz ponownego zajęcia miejsca w dedykowanej kolejce.
 15. Atrakcje są zamykane wraz z zamknięciem Parku Julinek.

 

REGULAMIN TORU TUBINGOWEGO

§ 1

 1. Korzystanie z toru tubingowego możliwe jest tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, niestosowanie się do jego treści grozi zakazem dalszych zjazdów lub wydaleniem ze strefy.
 2. Z toru tubingowego samodzielnie mogą korzystać osoby niepełnoletnie od 8 roku życia przy wzroście co najmniej 120cm.
 3. Dzieciom do lat 3 oraz kobietom w ciąży zabrania się korzystania ze zjeżdżalni.
 4. Dzieci przed skończonym 8 rokiem życia mogą korzystać z toru wyłącznie pod nadzorem opiekunów. Zjazd z opiekunem określany jest przez obsługę i możliwy jest tylko z dzieckiem poniżej 8 roku życia.
 5. Z krętego toru korzystać może tylko jedna osoba.
 6. Obsługa toru może odmówić wstępu na tor, w szczególności w przypadkach zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 7. Użytkownicy są zobowiązani zachować prawidłową pozycję zjazdową poprzez zajęcie pozycji siedzącej wewnątrz pontonu, równocześnie trzymając nogi uniesione na zewnątrz pontonu. W trakcie zjazdu należy trzymać się za uchwyty pontonu, a linka powinna znajdować się wewnątrz pontonu.
 8. Zjazd może być wykonany tylko w pozycji siedzącej, po uzyskaniu zezwolenia  na zjazd przez obsługę.
 9. Przed wykonaniem zjazdu każdy uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się czy na torze nie znajduje się żaden inny użytkownik ani ponton.
 10. Wszystkie usterki zauważone w obrębie toru tubingowego należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania ostrożności, w tym również podczas wchodzenia na tor. Zakazuje się biegania oraz wychylania się na rampie.
 12. Po ukończonym zjeździe każdy uczestnik musi jak najszybciej usunąć się z toru i opuścić tor tubingowy wraz z pontonem.
 13. Na terenie toru tubingowego zabronione jest:

-wskakiwanie do pontonu z rozbiegu

-przyjmowanie w trakcie zjazdu innej pozycji niż siedząca

-rozpoczynanie zjazdu bez zgody obsługi

-zatrzymywania się w trakcie jazdy

-zatrzymywania się w miejscach, które nie są do tego przeznaczone

-chwytania w trakcie zjazdu elementów toru

 1. Korzystanie z toru tubingowego zabronione jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Korzystanie z toru tubingowego niewskazane jest dla osób z chorobami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 3. Korzystanie z toru możliwe jest tylko na własną odpowiedzialność
 4. Wchodząc na teren danej strefy każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania jej regulaminu.
 5. Nieznajomość regulamin nie zwalnia z odpowiedzialności.

 

REGULAMIN „ZABAWKA PODUCHA”

§ 1

 1. Zabawka Poducha przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 roku życia. Zabrania się korzystać z poduchy dzieciom poniżej 4 roku życia
 2. Dzieci w wieku od 4 do 8 lat korzystają z urządzenia tylko pod kontrolą rodziców (opiekunów)
 3. Nie zaleca się korzystania z Zabawki Poducha osobom  po urazach rąk ,nóg i kręgosłupa  oraz kobietom w ciąży.
 4. Bezwzględny zakaz korzystanie z Zabawki Poducha dotyczy osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 5. Przed przystąpieniem do zabawy użytkownicy Zabawki Poducha powinni:
  1. Zdjąć obuwie i pozostawić w odległości min. 1 m od zabawki
  2. zostawić poza zabawką takie rzeczy jak: parasol , torebka , klucze itp.
  3. zdjąć okulary biżuterię , paski i zegarki
  4. w celu uniknięcia otarć naskórka zaleca się być ubranym w długi rękaw, spodnie z długimi nogawkami oraz skarpetki.
 6. W czasie zabawy na urządzeniu zabrania się
  1. spożywania jedzenia oraz picia  
  2. żucia gumy, lizaków
  3. palenia papierosów
 7. Maksymalna dopuszczalna jednorazowa liczba użytkowników - 8 osób
 8. Minimalny wiek użytkownika - 4 lata.

 

 

REGULAMIN ZJAZDU TYROLSKIEGO „TYROLKA”

§ 1

 1. Korzystanie z atrakcji ”Tyrolka” przez osoby niepełnoletnie dozwolone jest wyłącznie za zgodą rodziców oraz na ich ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Na platformie znajdować mogą się maksymalnie 2 osoby, natomiast na elemencie zjazdowym może się znajdować wyłącznie jedna osoba.
 3. Podczas korzystania z „Tyrolki” zabrania się:
  1. zeskakiwania z urządzenia w trakcie zjazdu
  2. huśtania i wspinania się na konstrukcje
  3. przebywania w obszarze zjazdowym „Tyrolki”
 4. Z atrakcji „Tyrolka” mogą korzystać osoby od 4 roku życia oraz o wadze nieprzekraczającej  50 kg.
 5. Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie toru jazdy.
 6. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy „TYROLKA”, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 7. Zabronione jest zachowanie, które może w jakikolwiek sposób narazić użytkowników „Tyrolki” na uszczerbek na zdrowiu, utratę zdrowia lub życia. W szczególności zabrania się popychania, szturchania i szarpania podczas zjadu
 8. Obsługa Parku Julinek  ma prawo do usunięcia z terenu „Tyrolki” osoby nie stosującej się do niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 1.04.2022r

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO W JULINEK PARK

§1

Informacje ogólne

 1. Każdy Gość korzystający z Parku Wodnego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego zasad, a ponadto z Regulaminem Parku Julinek i przestrzeganie zawartych w nim zasad. Zasady i warunki korzystania z poszczególnych atrakcji wodnych, w tym zjeżdżalni, określają również regulaminy i informację umieszczone przy tych atrakcjach – każdy Gość, zamierzający skorzystać z danej atrakcji zobowiązany jest zapoznać się z nim i go przestrzegać.

§2

Zasady korzystania z Parku Wodnego

 1. Park Wodny jest otwarty w godzinach funkcjonowania Parku Julinek.

 2. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w strefie wodnej, jest ona oznakowana znakami nakazu, zakazu i informacyjnymi. Bezwzględnie należy dostosować plany swojej aktywności i aktywności podopiecznych podczas pobytu zarówno do umiejętności, stanu zdrowia jak i warunków meteorologicznych.

 3. W warunkach, które uniemożliwiają bezpiecznego korzystania z Parku Wodnego tj. burza, silny wiatr, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, błyskawice, alerty RCP i inne zjawiska. Kierownik obiektu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Parku Wodnego .

 4. Park Wodny, ze względu na bezpieczeństwo Gości korzystających z tej strefy, jest udostępniany wyłącznie przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, tj. przy temperaturze powietrza powyżej 20 st. C, a w związku z tym wyłącznie w godzinach pozwalających na korzystanie z tej strefy w okresie otwarcia Parku Julinek. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub innych zjawisk atmosferycznych mogących zagrozić bezpieczeństwu – strefa wodna Parku Wodnego może zostać czasowo wyłączona z użytkowania przez okres ich trwania. Operator może podawać przewidywane godziny otwarcia strefy wodnej – Parku Wodnego, przy czym godziny te, wskutek wyżej opisanych okoliczności, mogą ulec zmianie.

 5. Pracownikom Parku Wodnego przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników Parku Wodnego.

 6. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  1. zapoznania się z regulaminem korzystania z Parku Wodnego i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania,

  2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na Parku Wodnym,

  3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników Parku Wodnego, a także komunikatów podawanych przez głośniki,

  4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,

  5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

  6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników Parku Wodnego o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Parku Wodnego regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

 9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką, w szczególności za ich bezpieczeństwo . Opiekun podejmuje decyzję, czy osoba pod jego nadzorem może korzystać z danej atrakcji/urządzenia samodzielnie, czy w towarzystwie osoby nadzorującej, zgodnie z regulaminem stanowiskowym danej atrakcji/urządzenia.

 10. Jeżeli wiek dziecka budzi w jaki kol wiek sposób wątpliwości. Personel ma prawo zweryfikować datę urodzenia dziecka prosząc o przedstawienie dokumentu.

 11. Personel ze względu bezpieczeństwa ma prawo odmowy skorzystania z danej atrakcji dzieciom poniżej 13 roku życia oraz osobom ubezwłasnowolnionym, jeśli nie towarzyszy im dorosły opiekun.

 12. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Działu Sprzedaży, sprzedaz@zprsa.pl Tel. 22-611-61-22 i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w kasie Parku Julinek oraz na stronie www.julinek.com.pl

 13. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

  1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu

  2. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć - natychmiastowe wyjście z wody

  3. krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni

 14. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

 15. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

  1. strefa dla nie umiejących pływać – o głębokości do 1,2 m

  2. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 2 m

  3. brodzik – o głębokości do 0,4 m

 16. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

 17. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.

 18. Wstęp na strefę Parku Wodnego odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.

 19. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony .

 20. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie

 21. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na Park Wodny ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

 22. Użytkownicy będą wpuszczani do Parku Wodnego nie później niż 2 godziny przed jego zamknięciem.

 23. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

 24. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

 25. W kabinie w przebieralni może przebywać wyłącznie jeden Gość, za wyjątkiem pomocy dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

 26. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.

 27. Zakazuje się podglądania oraz filmowania osób przebierających się.

 28. Osoby po przebraniu się, zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w wyznaczonej przez transponder szafce. W pozostałym zakresie Park Julinek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

 29. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach kierownictwo Parku Wodnego nie ponosi odpowiedzialności.

 30. W przypadku zagubienia transpondera zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce rzeczy. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Park Julinek nie odpowiada

 31. Gościom zalecamy aby nie wnosili cennych przedmiotów do Parku Wodnego.

 32. Rzeczy znalezione na terenie Parku Wodnego należy przekazać personelowi Parku Julinek. Personel na kasach wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela. W przypadku nie zgłoszenia się po rzeczy znalezione, zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych; ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, Tel.22 443 29 60.

 33. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem na teren strefy mokrej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.

 34. Na terenie obiektu obowiązuje strój plażowy, a osoby kąpiące się czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:

 35. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała (także burkini)

 36. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda

 37. W Parku Wodnym za kostium kąpielowy nie uznaje się:

  1. bielizny (bokserek/ majtek)

  2. spodenek, koszulek oraz podkoszulków

  3. ubrań (szortów/ bluzek/ dżinsów)

 38. W Parku Wodnym jest całkowity zakaz przebywania topless.

 39. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.

 40. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.

 41. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze biało- czerwonym z napisem RATOWNIK.

 42. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

 43. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru nad dziećmi.

 44. Wejście do niecki basenowej i korzystanie z atrakcji może odbywać się tylko w obecności ratowników wodnych.

 45. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tabliczką STREFA ZAMKNIĘTA i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

 46. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Parku Wodnego nie wolno :

  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

  2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

  3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

  4. wnoszenie i noszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, artykułów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, substancji psychotropowych, tak zwanych „dopalaczy” i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Parku Wodnym;

  5. wchodzić do pomieszczeń lub ich części nieprzeznaczonych dla klientów oznaczonych jako „Tylko personel”, a także do kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni (oprócz strefy z szafkami), magazynów, itp.;

  6. umieszczanie leżaków, parasoli, krzeseł lub innego sprzętu w sposób, który zakłóca ruch na terenie Parku Wodnego, w szczególności blokowanie wyjść awaryjnych, umieszczanie wyżej wymienionych urządzeń wewnątrz basenów lub w odległości mniejszej niż 2 metry od nich;

  7. przeskakiwania przez bramki, pomiędzy strefami bez wykupionego biletu na Park Wodny;

  8. umieszczanie naklejek na terenie Parku Wodnego lub malowania ścian;

  9. niszczenie zieleni (w tym wspinanie się na drzewa czy zbieranie kwiatów);

  10. plucie na ziemię lub w basenie;

  11. żucie gumy;

  12. wszelkie zachowania dyskryminujące innych Gości (w tym rasizm, antysemityzm, ksenofobia lub homofobia);

  13. zachowywanie się w sposób, który może powodować zakłopotanie innych użytkowników, (takie odbywanie stosunków seksualnych lub innych czynności seksualnych, lub innych działań, które mogą być traktowane jako nieobyczajny wybryk w rozumieniu Kodeksu wykroczeń);

  14. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą;

  15. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika

  16. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

  17. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu;

  18. wszczynać fałszywych alarmów;

  19. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów;

  20. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach itp.;

  21. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

  22. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi;

  23. zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych;

  24. używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych;

  25. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu;

  26. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;

  27. korzystać na terenie przebieralni, natrysków z telefonów komórkowych;

  28. wnosić sprzętu muzycznego i grającego;

  29. palić tytoniu w tym e-papierosów poza strefami do tego wyznaczonymi;

  30. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;

  31. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;

  32. wchodzić na balustrady oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone;

  33. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC w szczególności w nieckach basenowych oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego wyznaczonych;

47. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia Parku Wodnego oraz Parku Julinek, odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad regulaminu jak również podjęciem przez Park Julinek innych kroków przewidzianych prawem

48. Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach i w miejscach do tego wyznaczonych.

49. Park Wodny należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia należy opuścić Par Wodny.

50. Ilość leżaków w Parku Wodnym jest ograniczona. Park Wodny nie prowadzi rezerwacji leżaków.

51. Do Parku Wodnego nie ma możliwości wnoszenia własnych leżaków.

52. Gosć nie powinien zajmować leżak, gdy z niego nie korzysta. Np. rezerwowania leżaka kładąc na nim swoje rzeczy/ręcznik. Gość ma obowiązek zwolnić leżak w przypadku kiedy przestaje z niego korzystać. W przypadku kiedy obsługa stwierdzi że Gość nie korzysta z leżaka, a pozostają na nim rzeczy bez opieki ma prawo do usunięcia mienia, które pozostawił Gość i umieścić je w innym miejscu w pobliżu leżaka.

53. Napoje alkoholowe są podawane wyłącznie w części obiektu pełniącej funkcję restauracyjną, tj. w restauracji usytuowanych na terenie Parku wodnego oraz w punktach gastronomicznych usytuowanych na terenie Parku Julinek. Spożywanie napojów alkoholowych poza wyznaczonymi strefami jest zakazane.

54. Po spożyciu alkoholu na terenie Parku Wodnego/Parku Julinek , bezwzględnie zabronione jest korzystanie z niecek basenowych i pozostałych atrakcji na terenie Parku Wodnego.

55. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych podczas pobytu w Parku Wodnym odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

56. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika kas i Kierownika zmiany ratowników.

57. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

58. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

§3

Płatność za usługi

 1. Wstęp na teren Parku Wodnego jest możliwy na podstawie ważnego biletu.

 2. Opłata za wybraną ofertę pobierana jest z góry zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Obowiązujący cennik jest dostępny w kasach biletowych oraz na stronie www.julinek.com.pl

 3. Zasady zakupu biletu w sklepie internetowym reguluje odrębny Regulamin sprzedaży biletów on-line.

 4. Zakazuje się przekazywania transpondera osobą trzecim.

 5. Zakazuje się wypożyczania transpondera innym osobą.

 6. Gość jest zobowiązany do noszenia transpondera na nadgarstku ręki podczas całego pobytu w Parku Wodnym i przedstawienie go na żądanie Personelu.

 7. Transponder jest aktywowany przez personel w kasie biletowej przy wydaniu go Gościowi.

 8. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje zakaz przebywania w nieckach basenowych zewnętrznych oraz w zjeżdżalniach, Zgoda na wejście do w/w zostanie podana oddzielnym komunikatem. Park Julinek nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych i w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.

 9. Użytkownik obowiązany jest dbać o transponder w szczególności chronić go przed uszkodzeniami i zgubieniem.

 10. Każdy przypadek utraty lub zniszczenia transpondera powinien zostać niezwłocznie zgłoszony osobie z Personelu w kasach biletowych.

 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia transpondera klient ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych płatną w kasie Parku Julinek.

 12. Transponder jest st własnością Parku Julinek i Gość jest zobowiązany zwrócić go w połykaczu na kasie głównej.

§4

Przepisy końcowe

 1. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 2. Jakiekolwiek rozpowszechnianie wizerunków osób korzystających z atrakcji Parku Julinek bez zgody tych osób jest zabronione. Obsługa Parku może nie wyrazić zgody na wykonywanie zdjęć czy nagrywanie filmów, jeżeli działanie takie może stwarzać zagrożenie lub stanowić dyskomfort dla Gości obiektu.

 3. Park Wodny nie gwarantuje dostępności wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie. Dyrektor Obiektu i upoważnione osoby mogą z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu awarii lub konieczności prowadzenia remontów i konserwacji, zamknąć lub wprowadzić ograniczenia korzystania z Parku Wodnego, jego Stref lub poszczególnych atrakcji. Każda osoba zamierzająca korzystać z Parku Wodnego może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w Parku Wodnym bądź występujących w tej mierze ograniczeń i w oparciu o nią podjąć decyzję co do korzystania z Obiektu.

 4. Park Julinek może wstrzymać sprzedaż biletów każdym czasie, w tym w szczególności w przypadku trudności technicznych, osiągnięcia limitu miejsc lub niekorzystnych warunków pogodowych.

 5. Park Julinek nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do atrakcji na Parku Wodnym. Ze względu na ograniczoną pojemność niektórych atrakcji Goście muszą poczekać na swoją kolej, aby z nich skorzystać.

 6. Operator zastrzega, że w dni świąteczne i weekendy należy spodziewać się większej frekwencji w Paru Wodnym, a tym samym dłuższego czasu oczekiwania w kolejce na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji lub braku skorzystania z nich.

 7. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo Gości, informujemy że atrakcje w Parku Wodnym mają parametry ustawione dla osób, dla których są przeznaczone takie jak: wzrost, waga, wiek itp. Dlatego, zabronione jest używanie atrakcji z takimi ograniczeniami przez osoby których warunki fizyczne (wzrost lub masa ciała) uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich zgodnie z instrukcjami producenta. Regulamin korzystania z danej atrakcji znajduje się przed wejściem na daną atrakcję oraz na kasie głównej .

 9. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.

 10. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

 11. Ze względów bezpieczeństwa i zakazów wnoszenia do Parku Wodnego rzeczy o których mowa w §2, punkt 42 Gość wchodzący do Parku Wodnego na wniosek ochrony Parku, jeżeli jest to uzasadnione podejrzeniem posiadania rzeczy zabronionych w Parku Wodnym lub ze względów bezpieczeństwa, powinien dobrowolnie umożliwić kontrolę bagażu wnoszącego na Park Wodny. Odmowa przez Gościa bądź naruszenie tego przepisu, jak również wniesienie rzeczy zabronionych na teren Parku Wodnego, skutkuje odmową świadczenia usług na jego rzecz przez Park Julinek i żądaniem natychmiastowego opuszczenia Parku Wodnego jak również Parku Julinek przez Gościa.

 12. Jeśli Gość stwierdzi problem z czystością kabin, szatni lub innej przestrzeni, powinien niezwłocznie powiadomić o tym personel sprzątający.

 13. Gość jest zobowiązany przekazać wszystkie znalezione przedmioty Personelowi, które nie są jego własnością.

 14. Goście powinni pamiętać, że na terenie Parku Wodnego istnieje duże ryzyko poślizgnięcia się. Zaleca się używanie przez Gości klapek podczas poruszania się po Parku Wodnym.

 15. W przypadku noszenia rozpuszczonych włosów przez Gościa zaleca się w niecce basenowej noszenie czepka lub związanie włosów.

 16. W przypadku obrażeń lub uszkodzenia ciała, bez względu na ich charakter, Gość lub jego opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z ratownikiem.

 17. W przypadku rażącego naruszeni regulaminy parku Wodnego, pracownicy ochrony Parku Wodnego w granicach obowiązujących przepisów, są uprawnieni do podjęcia środków przewidzianych w ustawie o ochronie dóbr i mienia z dnia 22.08.1997 rok w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku zatrzymania danej osoby przez pracownika, osoba ta zostanie przekazana niezwłocznie policji.

 18. Dyrekcja Parku Wodnego ma prawo do organizowania zamkniętych wydarzeń/koncertów/występów w Parku Wodnym z odrębnymi zasadami wstępu i korzystania z Parku Wodnego.

 19. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w punkcie obsługi klienta oraz na kontakt@julinek.com.pl

 20. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Parku Wodnego.

 21. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022

 

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW/SPRAY PARKU

 1. Wodny plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Parku Julinek i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego Strefy Wodnej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

 2. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

 3. Wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci od lat 3, pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i terenu pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  1. wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

  2. użytkowania wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,

  3. przebywania na wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,

 1. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu

 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z wodnego placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 4. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu wodnego placu zabaw, a także z terenu Parku Wodnego.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO W JULINEK PARK

§1

Informacje ogólne

 

 1. Każdy Gość korzystający z Parku Wodnego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego zasad, a ponadto z Regulaminem Parku Julinek i przestrzeganie zawartych w nim zasad. Zasady i warunki korzystania z poszczególnych atrakcji wodnych, w tym zjeżdżalni, określają również  regulaminy i informację umieszczone przy tych atrakcjach – każdy Gość, zamierzający skorzystać z danej atrakcji zobowiązany jest zapoznać się z nim i go przestrzegać.

§2

Zasady korzystania z Parku Wodnego

 

 1. Park Wodny jest otwarty w godzinach funkcjonowania Parku Julinek.
 2. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w strefie wodnej, jest ona oznakowana znakami nakazu, zakazu i informacyjnymi. Bezwzględnie należy dostosować plany swojej aktywności i aktywności podopiecznych podczas pobytu zarówno do umiejętności, stanu zdrowia jak i warunków meteorologicznych.
 3. W warunkach, które uniemożliwiają bezpiecznego korzystania z Parku Wodnego tj. burza, silny wiatr, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, błyskawice, alerty RCP i inne zjawiska. Kierownik obiektu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Parku Wodnego .
 4. Park Wodny, ze względu na bezpieczeństwo Gości korzystających z tej strefy, jest udostępniany wyłącznie przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, tj. przy temperaturze powietrza powyżej 20 st. C, a w związku z tym wyłącznie w godzinach pozwalających na korzystanie z tej strefy w okresie otwarcia Parku Julinek. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub innych zjawisk atmosferycznych mogących zagrozić bezpieczeństwu – strefa wodna Parku Wodnego może zostać czasowo wyłączona z użytkowania przez okres ich trwania. Operator może podawać przewidywane godziny otwarcia strefy wodnej – Parku Wodnego, przy czym godziny te, wskutek wyżej opisanych okoliczności, mogą ulec zmianie.
 5. Pracownikom Parku Wodnego przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników Parku Wodnego.
 6. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  1. zapoznania się z regulaminem korzystania z Parku Wodnego i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania,
  2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na Parku Wodnym,
  3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników Parku Wodnego, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
  4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
  5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
  6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników Parku Wodnego o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Parku Wodnego regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem  osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką, w szczególności za ich bezpieczeństwo . Opiekun podejmuje decyzję, czy osoba pod jego nadzorem może korzystać z danej atrakcji/urządzenia samodzielnie, czy w towarzystwie osoby nadzorującej, zgodnie z regulaminem stanowiskowym danej atrakcji/urządzenia.
 10. Jeżeli wiek dziecka budzi w jaki kol wiek sposób wątpliwości. Personel ma prawo zweryfikować datę urodzenia dziecka prosząc o przedstawienie dokumentu.
 11. Personel ze względu bezpieczeństwa ma prawo odmowy skorzystania z danej atrakcji dzieciom poniżej 13 roku życia oraz osobom ubezwłasnowolnionym, jeśli nie towarzyszy im dorosły opiekun.
 12. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Działu Sprzedaży, sprzedaz@zprsa.pl Tel. 22-611-61-22 i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w kasie Parku Julinek oraz na stronie www.julinek.com.pl
 13. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych –  ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu
  2. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć - natychmiastowe wyjście z wody
  3. krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni
 14. Długi sygnał  dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 15. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  1. strefa dla nie umiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
  2. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 2 m
  3. brodzik – o głębokości do 0,4 m
 16. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
 17. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
 18. Wstęp na strefę Parku Wodnego odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.
 19. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony .
 20. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie
 21. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na Park Wodny ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 22. Użytkownicy będą wpuszczani do Parku Wodnego nie później niż 2 godziny przed jego zamknięciem.
 23. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
 24. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.
 25. W kabinie w przebieralni może przebywać wyłącznie jeden Gość, za wyjątkiem pomocy dziecku lub osobie niepełnosprawnej.
 26. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.
 27. Zakazuje się podglądania oraz filmowania osób przebierających się.
 28. Osoby po przebraniu się, zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w wyznaczonej przez transponder szafce. W pozostałym zakresie Park Julinek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.
 29. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach kierownictwo Parku Wodnego nie ponosi odpowiedzialności.
 30. W przypadku zagubienia transpondera zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce rzeczy. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Park Julinek nie odpowiada
 31. Gościom zalecamy aby nie wnosili cennych przedmiotów do Parku Wodnego.
 32. Rzeczy znalezione na terenie Parku Wodnego należy przekazać personelowi Parku Julinek. Personel na kasach wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela. W przypadku nie zgłoszenia się po rzeczy znalezione, zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych; ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, Tel.22 443 29 60.
 33. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem na teren strefy mokrej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.
 34. Na terenie obiektu obowiązuje strój plażowy, a osoby kąpiące się czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
 35. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała (także burkini)
 36. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda
 37. W Parku Wodnym za kostium kąpielowy nie uznaje się:
  1. bielizny (bokserek/ majtek)
  2. spodenek, koszulek oraz podkoszulków
  3. ubrań (szortów/ bluzek/ dżinsów)
 38. W Parku Wodnym jest całkowity zakaz przebywania topless.
 39. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.
 40. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z  plastrami i bandażami.
 41. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze biało- czerwonym z napisem RATOWNIK.
 42. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 43. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru  nad dziećmi.
 44. Wejście do niecki basenowej i korzystanie z atrakcji może odbywać się tylko w obecności ratowników wodnych.
 45. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tabliczką STREFA ZAMKNIĘTA  i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 46. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Parku Wodnego nie wolno :
  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
  2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
  4. wnoszenie i noszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, artykułów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, substancji psychotropowych, tak zwanych „dopalaczy” i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Parku Wodnym;
  5. wchodzić do pomieszczeń lub ich części nieprzeznaczonych dla klientów oznaczonych jako „Tylko personel”, a także do kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni (oprócz strefy z szafkami), magazynów, itp.;
  6. umieszczanie leżaków, parasoli, krzeseł lub innego sprzętu w sposób, który zakłóca ruch na terenie Parku Wodnego, w szczególności blokowanie wyjść awaryjnych, umieszczanie wyżej wymienionych urządzeń wewnątrz basenów lub w odległości mniejszej niż 2 metry od nich;
  7. przeskakiwania przez bramki, pomiędzy strefami bez wykupionego biletu na Park Wodny;
  8. umieszczanie naklejek na terenie Parku Wodnego lub malowania ścian;
  9. niszczenie zieleni (w tym wspinanie się na drzewa czy zbieranie kwiatów);
  10. plucie na ziemię lub w basenie;
  11. żucie gumy;
  12. wszelkie zachowania dyskryminujące innych Gości (w tym rasizm, antysemityzm, ksenofobia lub homofobia);
  13. zachowywanie się w sposób, który może powodować zakłopotanie innych użytkowników, (takie odbywanie stosunków seksualnych lub innych czynności seksualnych, lub innych działań, które mogą być traktowane jako nieobyczajny wybryk w rozumieniu Kodeksu wykroczeń);
  14. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą;
  15. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
  16. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
  17. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu;
  18. wszczynać fałszywych alarmów;
  19. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów;
  20. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach itp.;
  21. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
  22. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi;
  23. zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych;
  24. używać  mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych;
  25. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu;
  26. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;
  27. korzystać na terenie przebieralni, natrysków z telefonów komórkowych;
  28. wnosić sprzętu muzycznego i grającego;
  29. palić tytoniu w tym e-papierosów poza strefami do tego wyznaczonymi;
  30. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
  31. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;
  32. wchodzić na balustrady oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone;
  33. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC w szczególności w nieckach basenowych oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego wyznaczonych;

47. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia Parku Wodnego oraz Parku Julinek, odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad regulaminu jak również podjęciem przez Park Julinek innych kroków przewidzianych prawem

48. Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach i  w miejscach do tego wyznaczonych.

49. Park Wodny należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia należy opuścić Par Wodny.

50. Ilość leżaków w Parku Wodnym jest ograniczona. Park Wodny nie prowadzi rezerwacji leżaków.

51. Do Parku Wodnego nie ma możliwości wnoszenia własnych leżaków.

52. Gosć nie powinien zajmować leżak, gdy z niego nie korzysta. Np. rezerwowania leżaka kładąc na nim swoje rzeczy/ręcznik. Gość ma obowiązek zwolnić leżak w przypadku kiedy przestaje z niego korzystać. W przypadku kiedy obsługa stwierdzi że Gość nie korzysta z leżaka, a pozostają na nim rzeczy bez opieki ma prawo do usunięcia mienia, które pozostawił Gość i umieścić je w innym miejscu w pobliżu leżaka.

53. Napoje alkoholowe są podawane wyłącznie w części obiektu pełniącej funkcję restauracyjną, tj. w restauracji usytuowanych na terenie Parku wodnego oraz w punktach gastronomicznych usytuowanych na terenie Parku Julinek. Spożywanie napojów alkoholowych poza wyznaczonymi strefami jest zakazane.

54. Po spożyciu alkoholu na terenie Parku Wodnego/Parku Julinek , bezwzględnie zabronione jest korzystanie z  niecek basenowych i pozostałych atrakcji na terenie Parku Wodnego.

55. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych podczas pobytu w Parku Wodnym odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

56. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika kas i Kierownika zmiany ratowników.

57. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

58. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

§3

Płatność za usługi

 

 1. Wstęp na teren Parku Wodnego jest możliwy na podstawie ważnego biletu.
 2. Opłata za wybraną ofertę pobierana jest z góry zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Obowiązujący cennik jest dostępny w kasach biletowych oraz na stronie www.julinek.com.pl
 3. Zasady zakupu biletu w sklepie internetowym reguluje odrębny Regulamin sprzedaży biletów on-line.
 4. Zakazuje się przekazywania transpondera osobą trzecim.
 5. Zakazuje się wypożyczania transpondera innym osobą.
 6. Gość jest zobowiązany do noszenia transpondera na nadgarstku ręki podczas całego pobytu w Parku Wodnym i przedstawienie go na żądanie Personelu.
 7. Transponder jest aktywowany przez personel w kasie biletowej przy wydaniu go Gościowi.
 8. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje zakaz przebywania w nieckach basenowych zewnętrznych oraz w zjeżdżalniach, Zgoda na wejście do w/w zostanie podana oddzielnym komunikatem. Park Julinek nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych i w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.
 9. Użytkownik obowiązany jest dbać o transponder w szczególności chronić go przed uszkodzeniami i zgubieniem.
 10. Każdy przypadek utraty lub zniszczenia transpondera powinien zostać niezwłocznie zgłoszony osobie z Personelu w kasach biletowych.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia transpondera klient ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych płatną w kasie Parku Julinek.
 12.  Transponder jest st własnością Parku Julinek i Gość jest zobowiązany zwrócić go w połykaczu na kasie głównej.

 

§4

Przepisy końcowe

 

 1. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 2. Jakiekolwiek  rozpowszechnianie wizerunków osób korzystających z atrakcji Parku Julinek bez zgody tych osób jest zabronione. Obsługa Parku może nie wyrazić zgody na  wykonywanie zdjęć czy nagrywanie filmów, jeżeli działanie takie może stwarzać zagrożenie lub stanowić dyskomfort dla Gości obiektu.
 3. Park Wodny nie gwarantuje dostępności wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie. Dyrektor Obiektu i upoważnione osoby mogą z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu awarii lub konieczności prowadzenia remontów i konserwacji, zamknąć lub wprowadzić ograniczenia korzystania z Parku Wodnego, jego Stref lub poszczególnych atrakcji. Każda osoba zamierzająca korzystać z Parku Wodnego może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w Parku Wodnym bądź występujących w tej mierze ograniczeń i w oparciu o nią podjąć decyzję co do korzystania z Obiektu.
 4. Park Julinek może wstrzymać sprzedaż biletów każdym czasie, w tym w szczególności w przypadku trudności technicznych, osiągnięcia limitu miejsc lub niekorzystnych warunków pogodowych.
 5. Park Julinek nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do atrakcji na Parku Wodnym. Ze względu na ograniczoną pojemność niektórych atrakcji Goście muszą poczekać na swoją kolej, aby z nich skorzystać.
 6. Operator zastrzega, że w dni świąteczne i weekendy należy spodziewać się większej frekwencji w Paru Wodnym, a tym samym dłuższego czasu oczekiwania w kolejce na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji lub braku skorzystania z nich.
 7. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo Gości, informujemy że atrakcje w Parku Wodnym mają parametry ustawione dla osób, dla których są przeznaczone takie jak: wzrost, waga, wiek itp. Dlatego, zabronione jest używanie atrakcji z takimi ograniczeniami przez osoby których warunki fizyczne (wzrost lub masa ciała) uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich zgodnie z instrukcjami producenta. Regulamin korzystania z danej atrakcji znajduje się przed wejściem na daną atrakcję oraz na kasie głównej .
 9. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 10. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 11. Ze względów bezpieczeństwa i zakazów wnoszenia do Parku Wodnego rzeczy o których mowa w §2, punkt 42 Gość wchodzący do Parku Wodnego na wniosek ochrony Parku, jeżeli jest to uzasadnione podejrzeniem posiadania rzeczy zabronionych w Parku Wodnym lub ze względów bezpieczeństwa, powinien dobrowolnie umożliwić kontrolę bagażu wnoszącego na Park Wodny. Odmowa przez Gościa bądź naruszenie tego przepisu, jak również wniesienie rzeczy zabronionych na teren Parku Wodnego, skutkuje odmową świadczenia usług na jego rzecz przez Park Julinek i żądaniem natychmiastowego opuszczenia Parku Wodnego jak również Parku Julinek przez Gościa.
 12.  Jeśli Gość stwierdzi problem z czystością kabin, szatni lub innej przestrzeni, powinien niezwłocznie powiadomić o tym personel sprzątający.
 13.  Gość jest zobowiązany przekazać wszystkie znalezione przedmioty Personelowi, które nie są jego własnością.
 14. Goście powinni pamiętać, że na terenie Parku Wodnego istnieje duże ryzyko poślizgnięcia się. Zaleca się używanie przez Gości klapek podczas poruszania się po Parku Wodnym.
 15. W przypadku noszenia rozpuszczonych włosów przez Gościa zaleca się w niecce basenowej noszenie czepka lub związanie włosów.
 16. W przypadku obrażeń lub uszkodzenia ciała, bez względu na ich charakter, Gość lub jego opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z ratownikiem.
 17. W przypadku rażącego naruszeni regulaminy parku Wodnego, pracownicy ochrony Parku Wodnego w granicach obowiązujących przepisów, są uprawnieni do podjęcia środków przewidzianych w ustawie o ochronie dóbr i mienia z dnia 22.08.1997 rok w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku zatrzymania danej osoby przez pracownika, osoba ta zostanie przekazana niezwłocznie policji.
 18. Dyrekcja Parku Wodnego ma prawo do organizowania zamkniętych wydarzeń/koncertów/występów w Parku Wodnym z odrębnymi zasadami wstępu i korzystania z Parku Wodnego.
 19. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w punkcie obsługi klienta oraz na kontakt@julinek.com.pl
 20. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Parku Wodnego.
 21. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW/SPRAY PARKU

 1. Wodny plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Parku Julinek  i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego Strefy Wodnej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci od lat 3, pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i terenu pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  2. użytkowania wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  3. przebywania na wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
 1. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z wodnego placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 4. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu wodnego placu zabaw, a także z terenu Parku Wodnego.

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI DWUTOROWEJ

Długość – 6,5 metra
Różnica poziomów – 1,2 metra

Spadek – 33,8 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - łatwy.

Dolna granica wieku –  3 lat
 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 3 roku życia.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
  3. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  4. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  5. wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
  6. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
  7. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  8. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  9. wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku punktu startu.
 8. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są:
  1. stabilna pozycja  siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z
  2. wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele,
  3. pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.
 9. Pozycje te należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 10. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 11. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Długość – 51,6 metra
Różnica poziomów – 5,7 metrów

Spadek – 11,85 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - łatwa

Dolna granica wieku – od 6 lat
 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  1. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  2. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 7. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  3. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  4. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  6. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  7. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  8. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  9. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  10. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 10. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 11. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Długość – 30,9 metry
Różnica poziomów – 3,9 metrów

Spadek – 14,81 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - średnia

Dolna granica wieku – od 6 lat
 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 7. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
 8. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 11. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 12. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
 13. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
 14. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
 15. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
 16. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
 17. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
 18. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
 19. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
 20. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 21. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 22. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 23. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 24. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 25. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 26. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 27. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.
 28.  

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

 

Długość – 30,9 metry
Różnica poziomów – 3,9 metrów

Spadek – 14,81 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - średnia

Dolna granica wieku – od 6 lat
 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 7. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
 8. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  • wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 11. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 12. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 16. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 17. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Długość – 29,4 metry
Różnica poziomów – 3,9 metrów

Spadek – 16,97 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - średnia

Dolna granica wieku – od 6 lat
 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  1. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  2. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 7. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  3. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  4. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  6. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  7. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  8. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  9. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  10. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 10. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 11. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022r

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Europejski numer alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Kup bilet