Regulamin Parku
̊C

Regulamin Parku

Regulamin Parku

Regulamin Parku

REGULAMIN JULINEK PARK

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady obowiązujące w Julinek Park, położonym w miejscowości Julinek numer 1, 05-084 Leszno k/Błonia (zwanym dalej: „Parkiem”).
 2. Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie Parku są ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15, NIP: 526 02 00 081 (adres do korespondencji: Jubilerka 10, 04-190 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029876, numer NIP 526–02–00–081, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 5 060 000,00 zł (dalej zwany „Organizatorem”).
 3. Na terenie Parku możliwe jest korzystanie z udostępnionych w danym czasie urządzeń i / lub atrakcji (zwanych dalej „Atrakcją” lub „Atrakcjami”) na zasadach określonych w regulaminach Atrakcji, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu (dalej zwane „Regulaminami Atrakcji”).
 4. Organizator zapewni aby każda osoba wchodząca na teren Parku (dalej zwana: „Uczestnikiem”) przed zakupem biletów miała możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a także postanowień innych regulaminów obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych Atrakcji.
 5. Regulamin udostępniony jest w następujących miejscach: przy wejściu na teren Parku Julinek w strefie kas oraz na recepcji B&B Julinek Park. Regulaminy Atrakcji dostępne są na tablicach przy poszczególnych Atrakcjach. Uczestnik ma prawo uzyskać od pracowników obsługi Parku informację o miejscach gdzie Regulamin jest udostępniony, a w przypadku jego braku, żądać udostępnienia treści Regulaminu.
 6. Na terenie Parku można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj.:
  1. kwiecień - w weekendy: 10:00-18:00, w dni powszednie: ZAMKNIĘTE (w dni powszednie wstęp tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);
  2. maj - otwarte w weekendy: 10:00-18:00, w dni powszednie: ZAMKNIĘTE (w dni powszednie wstęp tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);
  3. czerwiec - otwarte w weekendy: 10:00-19:00, w dni powszednie: 10:00-18:00 (od 24.06);
  4. lipiec - otwarte w weekendy: 10:00-19:00, w dni powszednie: 10:00-18:00;
  5. sierpień - otwarte w weekendy: 10:00-19:00, w dni powszednie: 10:00-18:00;
  6. wrzesień - otwarte w weekendy: 10:00-18:00, ZAMKNIĘTE (w dni powszednie wstęp tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);

Organizator może wyznaczyć inne godziny otwarcia ze względu na zmianę warunków atmosferycznych, bądź odbywające się imprezy zamknięte. Odmienne godziny i okresy otwarcia Parku mogą wynikać również z nieprzewidzianych wydarzeń, w tym siły wyższej a także zakazów wprowadzonych na mocy aktów prawnych wydanych przez uprawnione organy administracji państwowej lub samorządowej.

Aktualne informacje o godzinach otwarcia Parku oraz ich zmianach dostępne są na stronie www.julinek.com.pl.

Każda osoba przed udaniem się do Parku powinna sprawdzić aktualne informacje o godzinach i terminach otwarcia Parku, a także o ewentualnych ograniczeniach dostępności Atrakcji w dniu planowanego przyjazdu.

 1. Park jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Uczestnikom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren Parku, jak i mieniu Organizatora. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób Uczestników Parku.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w kasie Sprzedażowej biletów do Julinek Park oraz na stronie rodo.zprsa.pl

§ 2

Definicje

Następujące terminy pisane w Regulaminie wielką literą mają poniższe znaczenie:

Bilet – będący kombinacją unikalnych znaków dokument, który potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży i umożliwia realizację Usługi Wstępu jego okazicielowi. Rodzaje i ceny Biletów określone są w Cenniku.

Bilet Sezonowy - Bilet w postaci karty magnetycznej uprawniający osobę, której imię i nazwisko jest na niej wskazane, do realizacji Usługi Wstępu w danym Sezonie. Rodzaje i ceny Biletów Sezonowych kreślone są w Cenniku.

Cennik - załącznik nr 1 do Regulaminu, określający rodzaje Biletów, Biletów Sezonowych oraz Voucherów oraz ich ceny obowiązujące we wskazanym Sezonie.

Strefa Parku – jedna ze stref Parku wyodrębnionych z uwagi na rodzaj Atrakcji:

Strefa Zielona obejmująca Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko;

Strefa Niebieska obejmująca Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko i Park Wodny.

Voucher prezentowy – – dokument wydawany w formie papierowej lub elektronicznej (pdf) uprawniający jego posiadacza do żądania jego wymiany na Bilet w zakresie w nim wskazanym. W celu wykonania Usługi Wstępu należy przeprowadzić jego walidację zgodnie z par. 8 REGULAMINU SERWISU WWW.JULINEK.COM.PL i SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW WSTĘPU DO JULINEK PARK. Rodzaje i ceny Voucherów określone są w Cenniku.

Sezon – okres otwarcia Parku w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy oferta sprzedaży Usługi Wstępu określona w Cenniku.

Opaska – magnetyczna opaska-transponder wydawana posiadaczowi Biletu lub każdorazowo Biletu Sezonowego w kasie Parku lub biletomacie, uprawniająca do wejścia na teren Parku. Opaska jest jednocześnie kluczem przypisanym do Biletu lub Biletu Sezonowego;

Usługa Wstępu – usługa umożliwiająca wstęp na teren Parku i korzystania z jego Atrakcji w terminie i zakresie określonym w Regulaminie;

§ 3

Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne

 1. Osoby niepełnoletnie, tj. w wieku poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Parku oraz korzystać z poszczególnych Atrakcji wyłącznie za zgodą rodziców lub ich opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego opiekuna faktycznego, który posiada zgodę osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Osoby, pod opieką których zgodnie z pkt 1 niepełnoletni przebywa na terenie Parku, zobowiązane są:

- pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Atrakcji, w szczególności o zasadach korzystania z poszczególnych Atrakcji i o obowiązku ich przestrzegania;

 - zapewnić przestrzeganie przez osoby niepełnoletnie Regulaminu oraz podporządkowanie się wytycznym pracownika Parku;

- zapewnić nadzór nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych.

 1. Personel Parku nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad niepełnoletnimi.
 2. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, które są niesamodzielne, mogą przebywać w Parku pod opieką pełnoletniego opiekuna i korzystać z Atrakcji Parku tylko pod jego nadzorem. Ponadto osoby cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe, skurcze lub epilepsję bądź omdlenia, również zobowiązane są do korzystania z Atrakcji pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.

§ 4

Pobyt grupy zorganizowanej

 1. Organizator grupy zorganizowanej zobowiązany jest zgłosić pobyt grupy zorganizowanej na terenie Parku do Koordynatora Grup Zorganizowanych w Julinku poprzez wskazany na stronie internetowej www.julinek.com.pl kontakt e-mailowy lub telefoniczny przed wejściem na teren Parku.
 2. Przez „grupę zorganizowaną” rozumie się grupę co najmniej 15 osób niepełnoletnich, jeżeli ich wejście i pobyt w Parku organizowane jest w szczególności przez osobę prawną, jednostką organizacyjną, w tym jednostkę lub placówkę systemu oświaty, lub osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie organizowania wycieczek i pobytów („organizator grupy zorganizowanej”).
 3. Organizator grupy zorganizowanej zobowiązany jest we własnym zakresie pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również o obowiązku ich przestrzegania, a także uzyskać zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wejście i pobyt tych osób w Parku i/lub korzystanie z Atrakcji.
 4. Grupy zorganizowane muszą przebywać pod stałą opieką organizatora grupy zorganizowanej lub wyznaczonego przez niego opiekuna. Organizator grupy zorganizowanej oraz/lub jej opiekun zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich Regulaminu.

 

§ 5

Zachowanie na terenie Julinek Park

 1. Na terenie Parku zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników oraz zagrażające stanowi sanitarno–higienicznemu Parku, w szczególności zabronione jest:
  1. wnoszenie i spożywanie wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia,
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek,
  3. palenie papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami,
  4. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  5. zaśmiecanie terenu Parku,
  6. niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie Parku,
  7. niszczenie zieleni w tym m.in. drzew, krzewów, trawników, kwietników itp.,
  8. wprowadzania psów (chyba, że są w kagańcu i na smyczy) i innych zwierząt,
  9. zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym Uczestnikom,
  10. przebywanie w miejscach lub pomieszczeniach, które nie są przeznaczone dla Uczestników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Parku, a także pomieszczeń gospodarczych, biur, magazynów itp.,
  11. umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody Organizatora,
  12. wnoszenie lub posiadanie: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku.
 1. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Atrakcji w Parku przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odrzucające przed wizytą w Parku lub na jego terenie, niezależnie od ich ilości. Obsługa Parku ma prawo zabronić wstępu do Parku i korzystania z Atrakcji osobom, u których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Osoby korzystające z Parku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla na całym terenie Parku,.
 3. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Parku, wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników będący świadkiem powyższego, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel Parku.
 4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Uczestników dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
 5. Na terenie Parku zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Organizatora, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie Parku i wyrzucania zużytych opakowań do pojemników na śmieci.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego usuwania odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta do właściwie oznaczonych pojemników.
 8. Zabrania się wynoszenia poza teren Parku jakichkolwiek przedmiotów należących do Organizatora.
 9. Zabrania się jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Uczestników (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofiobia czy homofobia).
 10. Nad terenem należącym do Organizatora - zabronione jest organizowanie lotów dronów, oraz innych bezzałogowych statków powietrznych lub innych tożsamych czynności odbywających się bez zgody Organizatora.

§ 6

Bilety i Wstęp do Parku

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Prawo wstępu do Parku mają osoby, które posiadają ważny Bilet lub Bilet Sezonowy, lub którzy walidowali Voucher na zasadach określonych poniżej.
  2. Rodzaje Biletów, Biletów Sezonowych i Voucherów, a także ich ceny obowiązujące w danym Sezonie, oraz krąg osób uprawnionych do zniżek określa Cennik.
  3. Rodzaje i szczegółowy opis Atrakcji, wraz z parametrami umożliwiającymi korzystanie w ramach Stref Parku (Strefy Zielonej i Niebieskiej) określone są w Cenniku.
  4. Opłata za Bilet, Bilet Sezonowy lub Voucher pobierana jest z góry.
  5. Bilet w możne zakupić tylko osoba pełnoletnia. Bilet można zakupić w kasie Parku lub biletomacie. Wraz z Biletem wydawana jest Opaska. Szczegółowe zasady zakupu i realizacji Usługi Wstępu na podstawie Biletów zakupionych on-line określone są w REGULAMINIE SERWISU WWW.JULINEK.COM.PL i SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW WSTĘPU DO JULINEK PARK dostępnym w serwisie www.julinek.com.pl w zakładce „Kup Bilet”.
  6. Uczestnik chcący skorzystać ze specjalnych zniżek zakupu zobowiązany jest w kasie Parku przed zakupem Biletu okazać aktualny dokument uprawniający do zniżki w dniu zakupu. W przypadku braku okazania takiego dokumentu, Uczestnik nie ma prawa do skorzystania ze zniżek na specjalnych warunkach.
  7. Zakup Biletu zniżkowego związanego z określonym wiekiem (w tym biletu urodzinowego) uwarunkowany jest uprzednim okazaniem w niezbędnym zakresie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika, przy czym warunek związany z wiekiem musi być spełniony w dniu wejścia do Parku.
  8. Możliwość nabycia dostępnego w ofercie Parku biletu zniżkowego dla osób niepełnosprawnych, uwarunkowana jest uprzednim okazaniem w niezbędnym zakresie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Uczestnika (chyba, że z okoliczności faktycznych wynika, że niepełnosprawność jest oczywista).
  9. Bilet dla osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej przysługuję do jednego biletu dla osoby niepełnosprawnej.  Osoba towarzysząca  osobie niepełnosprawnej nie musi być osobą pełnoletnią. Do wykorzystania biletu dla osób z orzeczeniem dla niepełnosprawnych oraz biletu dla osoby towarzyszącej  jedna z osób musi być osobą pełnoletnią.

 

 1. Realizacja Usługi Wstępu
  1. Bilet umożliwia wstęp do Parku w godzinach jego funkcjonowania, w wybranym dniu w okresie ważności Biletu lub w okresie ważności Biletu Sezonowego zgodnie z warunkami zakupu.
  2. Usługa Wstępu realizowana jest na podstawie:
  3. Biletu - po pobraniu Opaski;
  4. Biletu Sezonowego  - po jego okazaniu Pracownikowi Parku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się Biletem i pobraniu Opaski.
  5. Opaska umożliwia jednorazowe wejście na teren Parku, w godzinach jego funkcjonowania.
  6. Organizator ostrzega, że udostępnianie Biletu lub Biletu Sezonowego osobom trzecim może stanowić próbę oszustwa. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi Wstępu posiadaczowi Biletu o kodzie tożsamym z kodem na Bilecie, który został wykorzystany.

 

 1. Realizacja Biletu Sezonowego i Vouchera
  1. Bilet Sezonowy w postaci karty magnetycznej wydawany jest w kasie Parku, po podaniu danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Biletu Sezonowego.
  2. Warunkiem realizacji Usługi Wstępu na podstawie Biletu Sezonowego jest jego każdorazowe okazanie w kasie Parku wraz z dokumentem tożsamości osoby legitymującej się celem potwierdzenia zgodności tych danych z danymi wskazanymi na Bilecie. Usługa Wstępu jest realizowana za każdorazowym (tj. każdego dnia) pobraniem Opaski w kasie Parku. Nie jest możliwe pobranie Opaski w biletomacie.
  3. Posiadacz Vouchera, przed realizacją Usługi Wstępu powinien dokonać jego walidacji w trybie określonym REGULAMINIE SERWISU WWW.JULINEK.COM.PL i SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW WSTĘPU DO JULINEK PARK dostępnym na stronie www.julinek.com.pl,
  4. W przypadku niedokonania walidacji o której mowa w pkt. 3.3. powyżej, posiadacz Vouchera może dokonać jego wymiany na Bilet lub Bilety w kasie Parku i zrealizować Usługę Wstępu w tym samym dniu, z tym zastrzeżeniem że Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc w Parku Wodnym. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym w danym dniu w Parku Wodnym, posiadacz Vouchera według swego wyboru ma prawo walidować Voucher on-line i zrealizować Usługę Wstępu w innym terminie bądź zamienić Voucher na Bilet/Bilety i zrealizować Usługę Wstępu z wyłączeniem korzystania z Parku Wodnego.

4.  Pobranie Opaski

 1. Po zakupie Biletu należy z kasy Parku lub biletomatu pobrać opaskę i w prawidłowy sposób założyć na ręku. Posiadacz Biletu Sezonowego może pobrać Opaskę wyłącznie w kasie Parku.
 2. Wchodząc na teren Parku Julinek należy przyłożyć Opaskę do czytnika, co jest jednoznaczne realizacją Usługi Wstępu.
 3. Zabrania się po wejściu do Parku przekazywania Opaski osobie trzeciej celem wejścia przez tę osobę do Parku na podstawie przekazanej jej Opaski, która został uprzednio wykorzystany do wejścia do Julinek Park. Taka Opaska nie uprawnia osoby trzeciej do wstępu do Julinek Park.
 4. Bilet Sezonowy uprawnia do wejścia do Parku wyłącznie osobę, której imię i nazwisko jest na nim wskazane. Postanowienie ust. 4.3. powyżej ma odpowiednie zastosowanie.
 5. W przypadku naruszenia pkt. 4.3. lub 4.4. powyżej i przekazania Opaski lub Biletu Sezonowego osobie trzeciej, personel Parku jest uprawniony do wyproszenia tej osoby z terenu Parku.
 6. Po wejściu na teren Parku, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z Parku. Ponowne wejście na teren Parku (również w tym samym dniu) jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego Biletu. W uzasadnionych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Organizatora lub kierownictwa Parku.
 7.  Zakupiony Bilet uprawniający do korzystania z Atrakcji podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 8 poniżej, w przypadkach wystąpienia awarii bądź konserwacji co najmniej 5 Atrakcji, do których korzystania uprawniał dany Bilet, trwających nieprzerwanie powyżej 5 godzin w danym dniu.
 8. Opaskę należy zwrócić do automatu przy wyjściu z Parku Za zniszczenie lub zgubienie Opaski pobierana jest opłata w wysokości 100zł.

§ 7

Korzystanie z Atrakcji i urządzeń w Julinek Park

 1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji może nastąpić tylko na podstawie odpowiedniego Biletu lub Biletu Sezonowego i po dopuszczeniu do korzystania z Atrakcji przez pracownika Parku.
 2. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji znajdujących się w Parku jest możliwe po zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminach Atrakcji oraz w ewentualnych regulaminach promocji, które szczegółowo opisują zasady korzystania z nich.
 3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminach Atrakcji, personel Parku uprawniony jest do określenia dodatkowych zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również zachowania się na terenie Parku mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku, a Uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników, niektóre Atrakcje w Parku posiadają obiektywnie ustalone parametry dla osób korzystających z nich (m.in. wzrost, wiek, ograniczenia wagowe, etc.) określone w poszczególnych Regulaminach Atrakcji. Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń w ramach Atrakcji posiadających takie ograniczenia przez osoby, które nie spełniają wskazanych w nich warunków i tym samym uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie. Regulaminy Atrakcji udostępnione są przy danej Atrakcji i stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu, a także na stronie www.julinek.com.pl w zakładce Regulamin Parku.
 5. Na terenie Parku zabronione jest korzystanie z Atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem i Regulaminami Atrakcji.
 6. Na terenie Parku zabronione jest wspinanie się oraz podchodzenie zbyt blisko Atrakcji i urządzeń, z których korzystają inni Uczestnicy.
 7. Należy przestrzegać zaleceń i wskazówek personelu Parku mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku lub korzystania z Atrakcji. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu lub regulaminu korzystania z Atrakcji, personel Parku po uprzednim upomnieniu ma prawo zabronić takiej osobie korzystania z danej Atrakcji.
 8. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo Uczestników, zastrzega się prawo do czasowego lub stałego unieruchomienia Atrakcji, których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Informacje o Atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne dla Użytkowników są każdorazowo dostępne w Kasie Głównej Julinek Park lub na stronie www.julinek.com.pl.
 9. Czasowe i niezbędne z uwagi na konieczne konserwacje lub planowane wyłączenie poszczególnych Atrakcji lub urządzeń znajdujących się w Parku, a także brak dostępności Atrakcji ze względu na warunki atmosferyczne, nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwrotu ceny za zakupiony Bilet, jeżeli niedostępność tychże Atrakcji była zakomunikowana Uczestnikom przed zakupem Biletu za pośrednictwem strony internetowej Parku lub poprzez umieszczenia ogłoszenia na terenie Parku.
 10. Uczestnicy korzystający z Atrakcji oświadczają, iż mają świadomość, iż podczas korzystania z Atrakcji dostępnych w Parku, jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu lub wypadku. Uczestnicy decydując się na korzystanie z Atrakcji podejmują to ryzyko, a w przypadku osób niepełnoletnich, ryzyko to podejmują ich opiekunowie prawni.
 11. Wnoszenie i korzystanie na terenie Parku z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu Parku, z wyłączeniem rowerów.

§8

Zasady odpowiedzialności na terenie Julinek Park

 1. Rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie Parku zostaną przechowane przez okres 1 tygodnia w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy w ww. terminie właściciel rzeczy nie zgłosi się po jej odbiór, rzecz może zostać odesłana do Biura Rzeczy Znalezionych, które mieści się w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim. Obowiązek przechowania ani przekazania mienia nie dotyczy produktów łatwo psujących się, produktów niebezpiecznych, nielegalnych lub niedopuszczalnych na podstawie Regulaminu lub innych regulaminów obowiązujących na terenie Parku.
 2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Parku, mienia osób trzecich ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 3. Personel Parku jest uprawniony do wyproszenia z terenu Parku Uczestnika, który:
  1. nie posiada ważnego Biletu lub Biletu Sezonowego;
  2. postępuje wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia;
  3. pomimo uprzedniego upomnienia postępuję niezgodnie z poleceniami, instrukcjami czy zarządzeniami personelu Parku mającymi na celu zachowanie porządku i bezpieczeństwa.
 1. Personel Parku jest uprawniony do zakazania korzystania z danej Atrakcji Uczestnikowi, który:
  1. nie posiada ważnego Biletu lub Biletu Sezonowego uprawniającego do korzystania z danej Atrakcji;
  2. nie spełnia kryterium przewidzianego z uwagi na bezpieczeństwo dla poszczególnych Atrakcji.
 1. W przypadku gdy Uczestnik stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, Pracownik ochrony Parku jest upoważniony do ujęcia Uczestnika do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia.
 2. W przypadku uzasadnionego wyproszenia Uczestnika z terenu Parku na podstawie § 8 ust. 3 lit c) i d) Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zwrot w całości lub części opłaty za Bilet. Uczestnik może złożyć reklamację na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 9

Parkingi

 1. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych znajdujących się w Parku obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń prędkości. Na terenie Parku można poruszać się z prędkością do 10 km/h.
 3. Pojazdy wolno stawiać tylko w wyznaczonych miejscach postojowych.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania warunków użytkowania parkingu oraz dróg wewnętrznych oraz stosowania się do poleceń personelu Parku.
 5. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie ich terenu.
 6. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych zabronione jest magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym oraz wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu.
 7. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 8. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Nie należy zostawiać zawartości pojazdu na widoku.
 9. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe psów i innych zwierząt.
 10. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe osób małoletnich bez opieki.
 11. Organizator jest upoważniony do usunięcia pojazdu niewłaściwie zaparkowanego na koszt i ryzyko Uczestnika w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub mienia w znacznych rozmiarach.
 12. Parking nie jest dozorowany i nie podlega opłacie.

§ 10

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać w Biurze Obsługi Parku lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@julinek.com.pl. Informujemy, iż formularz reklamacyjny za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Julinek Park. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy przedłożyć:
  1. dowód potwierdzający zakup Biletu lub Biletu Sezonowego,
  2. dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i przekazania stanowiska w sprawie w tym imię nazwisko, adres email lub numer telefonu osoby składającej reklamację,
  3. zwięzły opis i uzasadnienie powodu reklamacji.
 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zgłoszenia.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej przedmiotu biletu do Parku zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Park.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana Regulaminu w zakresie w jakim jego dane postanowienie zostałoby uznane za niedozwolone, zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed korzystaniem z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzane w nim zmiany, i utrzymanie ich na Serwisie przez co najmniej 14 dni.
 3. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Organizatora lub podmiotów określonych w Regulaminie, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Usługodawcę bądź przez te podmioty.
 5. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Regulamin obowiązuje od 22.04.2024r

Załączniki:

- Cennik

- Regulaminy Atrakcji

§ 10

Regulaminy Atrakcji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO PODNIEBNY CYRK

§ 1

Warunki ogólne korzystania z Parku Linowego

 1. Korzystanie z Parku Linowego PODNIEBNY CYRK znajdującego się na terenie Julinek Park (zwanego dalej: „Parkiem Linowym” lub „Parkiem”) jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym, a także po spełnieniu innych wymogów określonych w treści Regulaminu.
 2. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie po podpisaniu oświadczenia, dostępnego w punkcie obsługi Parku Linowego. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Parku po podpisaniu  oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego posiadającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z Parku Linowego, która przebywa pod jego opieką na terenie Parku.
 3. Osoba, która spełni wymagania w pkt. 1 i 2 powyżej i może korzystać z Parku Linowego, zwana jest dalej: „Uczestnikiem”.
 4. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ilość Uczestników korzystających jednocześnie z tej samej trasy w Parku Linowym jest ograniczona. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku.
 5. Ostatnie wejścia na trasy Parku Linowego odbywa się 30min przed zamknięciem Parku Julinek.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające niezależnie od ich ilości. Na teren Parku Linowego zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, papierosów, środków odurzających i innych używek.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo korzystanie z parku linowego możliwe jest tylko w obuwiu sportowym.
 8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego zagrażającemu ich zdrowiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

§ 2

Warunki korzystania z tras w Parku Linowym

 1. Trasy Parku Linowego przystosowane są do różnych wysokości użytkowników. Trasy Młody Akrobata, Mały Magik, Cyrkowa Biesiada, Wesoły Klaun i Sprytny Żongler mają zamontowaną linę asekuracyjną na wysokości 130 cm, trasa Gibki Gimnastyk i Szalony Monocyklista na wysokości 150 cm, Zwinny Linoskoczek na wysokości 162 cm. Trasa zjazdowa ADRENALINA ma linę zjazdową zamontowaną na wysokości 130 cm. Na trasę mogą wejść osoby sięgające ręką do liny asekuracyjnej oraz o tak dobranych długościach lonży, które umożliwiają wpięcie się do lin, które osiągnęły odpowiedni wiek i przeszły szkolenie na trasy tego wymagające.
 2. Dopuszczalne jest korzystanie z trasy Mały Magik, Wesoły Klaun, Młody Akrobata, Cyrkowa Biesiada i Sprytny Żongler przez osoby o wzroście ponad 160 cm (słownie: sto sześćdziesiąt), jednakże może to spowodować dodatkowe zagrożenia. Asekuracja na takiej trasie jest umieszczona na wysokości przystosowanej dla dzieci, dlatego też osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 3. Na trasach Parku z asekuracją własną (z uprzężami) osoby w wieku od 4 lat (pod warunkiem, że osiągają odpowiedni wzrost umożliwiający przepięcie się na linie asekuracyjnej) do 6 lat muszą korzystać z Parku Linowego z pomocą instruktora lub innej osoby dorosłej, tzw. ciągły dozór fizyczny, zaś dzieci w wieku od 6 roku życia do 14 lat muszą korzystać z Parku Linowego pod stałym dozorem wzrokowym instruktora i osoby dorosłej ( Rodzic bądź opiekun prawny), która została poinformowana o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 4. Na trasach Mały Magik, Wesoły Klaun, Sprytny Żongler uczestnicy od 4 roku życia mogą korzystać z systemu asekuracji ciągłej, od 8 roku życia możliwe jest odbycie szkolenia z zasad bezpieczeństwa i sposobu asekuracji umożliwiającego skorzystanie z pozostałych tras, Młody Akrobata, Cyrkowa Biesiada, Gibki Gimnastyk, Szalony Monocyklista, Zwinny Linoskoczek, Adrenalina, pod warunkiem, że osiągają odpowiedni wzrost umożliwiający przepięcie się na linie asekuracyjnej.

§ 3

Sprzęt obowiązujący na terenie Parku Linowego

 1. Osoby, które chcą korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora atestowany sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask), będący wyposażeniem Parku Julinek.
 2. Sprzęt asekuracyjny jest zakładany wyłącznie przez instruktora lub pod jego bezpośrednią kontrolą.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.

§ 4

Zachowanie na terenie Parku Linowego

 1. Podczas pobytu w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów mających na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i porządku, a także przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas pobytu w Parku Linowym należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Osoby znajdujące się na terenie Parku powinny zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych, nie biegać, ani nie hałasować w nieodpowiedni sposób.
 4. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych uczestników.
 5. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie powinny swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom Parku.
 6. Pracownik ma prawo odmówić wejścia na trasę, jeśli zachowanie Uczestników zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z atrakcji.
 7. Osoby, które nie korzystają z parku linowego zobowiązane są do zwrotu sprzętu po skończonym przejściu trasy.
 8. Osoby nieupoważnione nie mogą przebywać w pobliżu ścianki wspinaczkowej pod trasami Parku i w pobliżu zjazdów.
 9. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Parku Linowego, należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku.
 10. Osoba korzystająca z Parku jest zobowiązana zgłosić instruktorowi lub innemu pracownikowi Parku Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi odnośnie stanu technicznego wyposażenia Parku, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub inne niepokojące objawy.
 11. Naruszenie jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu przez Uczestnika grozi natychmiastowym wydaleniem go z terenu Parku Linowego.

§ 5

Zasady odpowiedzialności obowiązujące w Parku Linowym

 1. Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią – ryzyko to podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Organizator Parku Linowego zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub całkowicie działalności Parku Linowego w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym

 1. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia znajdujące się w Parku.
 2. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o noszonej biżuterii, okularach oraz innych przedmiotach (dotyczy to również urządzeń/elementów medycznych i innych przedmiotów użytecznych, jak np. aparaty słuchowe czy telefony komórkowe itp.) Osoby noszące biżuterię lub okulary, a także posiadające ww. przedmioty zobowiązane są do ich zdjęcia oraz odpowiedniego zabezpieczenia w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia ich właściciela oraz pozostałych uczestników.

Osoby noszące długie włosy powinny je upiąć i schować dokładnie pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy Parku. Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Zakazane jest wypięcie naraz obydwu karabinków! Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży. Chwycenie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem! Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja tzw. „siedząca”. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić się ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał na rękę. W ostatniej fazie zjazdu zabronione jest wyciąganie przed siebie rąk w kierunku materaca. W przypadku, gdy nie uda się zatrzymać na podeście, a w konsekwencji czego nastąpił zjazd z powrotem, należy zaczekać do momentu zatrzymania, a następnie chwytając się liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw należy wypiąć jeden karabinek i wpiąć go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypiąć bloczek i wpiąć go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni należy wypiąć karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpiąć go do pętli asekuracyjnej. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba, zaś na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub w przypadku innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu udzielenia pomocy.

§ 7

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym przy przeszkodach pionowych

 1. Jeśli na terenie Parku Linowego uczestnik zachce pokonać przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. to należy dokonać:
  1. asekuracji ze stalowych pętli, tj. należy stosować zasady przepinania ujęte wyżej, zaś karabinki lonży należy przepiąć tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
  2. asekuracji przy pomocy przyrządu samohamownego, tj.: za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego.
 1. Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego.
 2. Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego.
 3. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę.
 4. Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego 140 kg (słownie: sto czterdzieści kilogramów). Osoby posiadające wyższą wagę nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

Regulamin korzystania ze Strefy Dmuchańców

Warunki ogólne

§ 1

 1. Korzystanie z atrakcji w postaci urządzeń dmuchanych, zwanych dalej „Strefą Dmuchańców” jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,  zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin jest stale dostępny na tablicy przy wejściu do Strefy Dmuchańców oraz przy kasie głównej Julinek Park. Osoby, przystępując do korzystania ze Strefy Dmuchańców zobowiązane są zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca ze Strefy Dmuchańców (dalej zwana „Uczestnikiem”) jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Na terenie Strefy Dmuchawców można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia oraz korzystać z urządzeń aktualnie udostępnionych.
 5. Ze Strefy Dmuchańców mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strefy Dmuchańców wyłącznie pod nadzorem rodzica bądź opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego posiadającego zgodę, o której mowa w ust. 5 powyżej. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu bądź niepodporządkowanie się wytycznym pracownika Strefy Dmuchańców przez osoby niepełnoletnie korzystające z urządzeń dmuchanych ponoszą ich rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni.

§ 2

Zasady korzystania ze Strefy Dmuchańców

 1. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ilość Uczestników korzystających jednocześnie z tego samego urządzenia dmuchanego w Strefie Dmuchańców jest ograniczona. Z tego względu wejście na urządzenia dmuchane może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez pracownika Strefy Dmuchańców.
 2. W Strefie Dmuchańców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń dmuchanych przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające niezależnie od ich ilości. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, papierosów, środków odurzających i innych używek na teren Strefy Dmuchańców.
 3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać ze Strefy Dmuchańców.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się uwagom pracownika obsługi i wykonywania jego poleceń w celu zachowania porządku i bezpieczeństwa. Uczestnicy nie powinni swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom obsługi.
 5. Uczestnik nie może swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych Uczestników.
 6. W przypadku korzystania z poszczególnych urządzeń dmuchanych, mogą obowiązywać szczególne zasady określone w Regulaminie lub udostępnione bezpośrednio przed danym urządzeniem.
 7. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia dmuchanego i poinformować pracownika obsługi.
 8. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Strefy Dmuchańców należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obsługi.
 9. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia dmuchanego należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi.
 10. Korzystać z urządzeń dmuchanych można tylko w ubraniach pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby, a w przypadku odmowy zdjęcia takiej części - odmówić wstępu na urządzenie dmuchane.
 11. Uczestnik ze względów bezpieczeństwa powinien ściągnąć biżuterię i okulary, opróżnić kieszenie z wszelkich przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczy, drobnych pieniędzy. Z ust należy wyciągnąć/wypluć wszystkie ciała obce, np. guma do żucia, proteza. Za jakikolwiek uraz, uszkodzenia lub zagubienie przedmiotów cennych oraz delikatnych w trakcie użytkowania Strefy Dmuchańców, spowodowane niezastosowaniem się do zasad powyższych obsługa Parku Julinek oraz podmiot prowadzący Park Julinek odpowiedzialności nie ponoszą.
 12. Uczestnik korzystając z urządzeń dmuchanych musi zdjąć buty i mieć założone skarpetki. Zabawa boso grozi otarciami.
 13. Wejście na urządzenie dmuchane dozwolone jest tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 14. Wchodząc na urządzenie dmuchane zjeżdżalnię należy wspiąć się ostrożnie po schodach, a następnie usiąść na skraju zjazdu i odpychając się zjechać wyłącznie na pośladkach lub plecach przodem do kierunku zjazdu.
 15. Podczas korzystania z urządzenia dmuchanego zabronione jest spożywanie jedzenia, picia, w szczególności zakazuje się żucia gumy (grozi zachłyśnięciem lub uduszeniem).
 16. Ze względów bezpieczeństwa z jednego urządzenia dmuchanego w tym samym czasie może korzystać określona ilość Uczestników. Pracownik obsługujący urządzenie dmuchane może dzielić Uczestników na grupy i wpuszczać na określony czas, może również tymczasowo odmówić wstępu nowym Uczestnikom na dane urządzenie.
 17. Na urządzenie dmuchane wstęp mają Uczestnicy odpowiadający wiekiem i wzrostem zgodnym z instrukcją każdego urządzenia (Rodzice lub opiekunowie mogą wejść z niepełnoletnim tylko w przypadku wyrażenia zgody przez pracownika Strefy Dmuchańców).
 18. W przypadku awarii urządzenia dmuchanego, silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych obsługa ma obowiązek natychmiast zakazać korzystania z urządzeń dmuchanych ze względu na ryzyko poważnych obrażeń.
 19. Zabrania się przebywania w pobliżu urządzeń napędzających urządzenia dmuchane.

§3

Zasady odpowiedzialności obowiązujące w Strefie Dmuchańców

 1. Wchodząc do Strefy Dmuchańców należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnik Strefy Dmuchańców podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, ryzyko to podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a także niestosowania się do poleceń pracownika obsługi mających na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i porządku, w szczególności gdy zachowanie Uczestnika zagraża zdrowiu lub życiu jego lub innym Uczestnikom, pracownik obsługi ma prawo nakazania opuszczenia Strefy Dmuchańców.
 2. Organizator Strefy Dmuchańców zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub całkowicie działalności Strefy Dmuchańców w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.
 3. Zasady zwrotu kosztów biletu określone są w regulaminie Julinek Park.

 

Regulamin korzystania z urządzenia „Żyroskop” w Julinek Park

§ 1

 1. Trenażer lotów samolotowych typu Żyroskop - jest urządzeniem sportowo-rekreacyjnym, które służy do zabawy w miejscach publicznych (dalej „Urządzenie”).
 2. Korzystać z Urządzenia mogą osoby zdrowe, będące w wieku od 5 do 70 roku życia, posiadające wzrost 120-200 cm, ważące do 80 kg.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na urządzenie osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Osoby do 18 roku życia mogą korzystać z Urządzenia tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Korzystanie z Urządzenia jest dozwolone wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 6. Przeciwwskazaniami w korzystaniu z Urządzenia są: problemy z sercem, epilepsja, nadciśnienie tętnicze, ciąża,. Korzystanie z urządzenia przez osoby z chorobami układu nerwowego nie jest zalecane.
 7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do ściągnięcia biżuterii i okularów, opróżnienia kieszeni z wszelkich przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczy, drobnych pieniędzy. Z ust należy wyciągnąć/wypluć wszystkie ciała obce, np. guma do żucia, proteza.
 8. Osoby o dłuższych włosach powinny je spiąć/spleść.
 9. Zakazuje się wystawiania rąk i nóg poza obręb najmniejszego pierścienia w czasie zabawy na Urządzeniu.
 10. Po zbyt intensywnym i długotrwałym korzystaniu z trenażera, mogą pojawić się drobne pęknięcia naczyń krwionośnych.
 11. Maksymalny czas zabawy: do 3 minut.
 12. Każdy klient ma prawo skończyć zabawę przed czasem. W przypadku chęci wcześniejszego zakończenia zabawy, uczestnik powinien ją jasno i wyraźnie zakomunikować pracownikowi obsługi.

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej

§ 1

Warunki ogólne korzystania ścianki wspinaczkowej

 1. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej (zwanej dalej: „Ścianką Wspinaczkową”) znajdującej się na terenie Julinek Park (zwanym dalej „Parkiem”) jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), a także po spełnieniu innych wymogów określonych w treści Regulaminu.
 2. Ze Ścianki Wspinaczkowej mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoba, która spełnia wymagania w pkt. 1 i 2 powyżej i korzysta ze Ścianki Wspinaczkowej, zwana jest dalej: „Uczestnikiem”.
 3. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, ilość Uczestników korzystających jednocześnie z tej samej trasy Ścianki Wspinaczkowej jest ograniczona. Wejście na trasę Ścianki Wspinaczkowej może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Ścianki.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji Ścianki Wspinaczkowej przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające niezależnie od ich ilości. Na teren zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, papierosów, środków odurzających i innych używek.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo korzystanie z parku linowego możliwe jest tylko w obuwiu sportowym.
 6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego zagrażającemu ich zdrowiu nie powinny korzystać ze Ścianki Wspinaczkowej.

§ 2

 1. Trasy Ścianki Wspinaczkowej mają zróżnicowany poziom trudności: Zwierzątka-łatwy, Kokardki-trudny, Piramida-trudny, Cyrk-średni, Wyścigi-średni, Małpi Gaj-średni. Wszystkie trasy mają zamontowaną linę asekuracyjną i są trasami z asekuracją automatyczną.

§ 3

Sprzęt obowiązujący na terenie Ścianki Wspinaczkowej

 1. Osoby, które chcą korzystać ze Ścianki Wspinaczkowej muszą otrzymać od instruktora atestowany sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż oraz kask) będący wyposażeniem Parku Julinek.
 2. Sprzęt asekuracyjny jest zakładany wyłącznie przez instruktora lub pod jego bezpośrednią kontrolą.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim chyba, że zmiany dokona instruktor.

§ 4

Zachowanie na terenie Ścianki Wspinaczkowej

 1. Podczas pobytu na Ściance Wspinaczkowej należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów mające na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i porządku, a także przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas pobytu na Ściance Wspinaczkowej należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Osoby przebywające na terenie Ścianki wspinaczkowej nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych uczestników.
 4. Osoby przebywające na terenie Ścianki Wspinaczkowej nie powinny swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom Parku.
 5. Osoby nieupoważnione oraz niekorzystające ze Ścianki Wspinaczkowej w danym momencie nie mogą przebywać w pobliżu Ścianki Wspinaczkowej, w szczególności pod trasami Ścianki Wspinaczkowej i w pobliżu zjazdów.
 6. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Ścianki Wspinaczkowej należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku.
 7. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić instruktorowi lub innemu pracownikowi Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi odnośnie stanu technicznego wyposażenia Ścianki Wspinaczkowej, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub inne niepokojące objawy.
 8. Naruszenie jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu przez Uczestnika uprawnia pracowników Parku do upomnienia go, a w razie konieczności do natychmiastowego zakazania korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej lub wyproszenia Uczestnika z terenu Ścianki Wspinaczkowej.

§ 5

Zasady odpowiedzialności obowiązujące na Ściance Wspinaczkowej

 1. Wchodząc na trasę Ścianki Wspinaczkowej należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptując treść Regulaminu podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią – ryzyko to podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Organizator Ścianki Wspinaczkowej zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub całkowicie działalności Ścianki Wspinaczkowej w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Ściance Wspinaczkowej

 1. Na Ściance może wspinać się jednocześnie maksymalnie 8 Uczestników.
 2. Maksymalna waga Uczestnika nie może przekraczać 130 kg.
 3. Podczas wspinaczki zabrania się robienia zdjęć, używania telefonu, wykonywania czynności nie związanych ze wspinaczką.
 4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o noszonej biżuterii, okularach oraz innych przedmiotach (dotyczy to również urządzeń/elementów medycznych i innych przedmiotów użytecznych, jak np. aparaty słuchowe czy telefony komórkowe itp.) Osoby noszące biżuterię lub okulary, a także posiadające ww. przedmioty zobowiązane są do ich zdjęcia oraz odpowiedniego zabezpieczenia w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia ich właściciela oraz pozostałych Uczestników.
 5. Osoby noszące długie włosy powinny schować je dokładnie pod kaskiem, aby nie wkręciły się w elementy Ścianki Wspinaczkowej.
 6. Na Ściance Wspinaczkowej z asekuracją automatyczną nie dopuszcza się wspinania z nadmierną prędkością. Wspinacz powinien umożliwić automatowi skuteczne wybieranie liny. Podczas wspinania należy kontrolować linę aby była napięta. W przypadku zatrzymania wybierania liny przez automat (widoczny luz)należy pociągnąć linę w dół (wtedy automat ją wybierze) i zjechać.
 7. Zabrania się zostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianką wspinaczkową takich jak np. butelki.
 8. Zabrania się chwytania podczas wspinania konstrukcji, instalacji itp. urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi.
 9. Zabrania się samowolnego odkręcania i dokręcania uchwytów wspinaczkowych.

REGULAMIN

§ 1

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Osoby niepełnoletnie na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 4. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 5. Na terenie placu zabaw zabrania się
  1. Niszczenia urządzeń zabawowych
  2. Zaśmiecania terenu
  3. Wprowadzania zwierząt
  4. Palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych używek

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MINI GOLFA

§ 1

 1. Pole do mini golfa czynne jest w godzinach otwarcia Parku.
 2. Cena za bilet wstępu i wypożyczenie sprzętu zawarta jest w bilecie zakupionym przy wejściu.
 3. Sprzęt pobieramy od pracownika w wyznaczonym do tego miejscu .
 4. Gracze są zobowiązani uderzać piłkę tylko w wyznaczonych do tego miejscach (dołek )
 5. Uczestnicy gry są zobowiązani do zwrócenia takiej samej ilości sprzętu jaką pobrali przy rozpoczęciu zabawy.
 6. Na mini golfie przebywać mogą osoby biorące udział w rozgrywkach oraz opiekunowie.
 7. Uczestnicy gry sprzęt powinni zwrócić od razu po zakończeniu rozgrywki w wyznaczonym miejscu, w stanie nienaruszonym.
 8. Gracze biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu gry zamieszczonego na tablicy na placu mini golfa.
 9. W rozgrywkach mogą brać udział uczestnicy od 3 roku życia. Osoby niepełnoletnie na terenie mini golfa mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego posiadającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział tej osoby w mini golf.
 10. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą wypożyczać sprzętu ani brać udziału w rozgrywkach.
 11. Wszelkie przypadki usterek, uszkodzenia torów lub innych elementów na polu mini golfa należy niezwłocznie zgłosić do pracownika obsługi.
 12. Na placu mini golfa obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych używek.
 13. Na teren pola do mini golfa nie można wprowadzać zwierząt.
 14. Na terenie mini golfa kij golfowy należy trzymać główką do dołu. . Należy również upewnić się przed uderzeniem piłeczki, że ilość dostępnego miejsca pozwala na wykonanie ruchu w sposób bezpieczny dla innych użytkowników

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WESOŁEGO MIASTECZKA

§ 1

 1. Korzystający ze strefy wesołe miasteczko zobligowani są do przestrzegania instrukcji zamieszczonych przy każdym z urządzeń.
 2. W strefie karuzel dostępne są następujące atrakcje, można z nich korzystać po spełnieniu warunków dotyczących wieku oraz wzrostu:


-KARUZELA DLA DZIECI-dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia
-SŁONIKI DUMBO-dzieci od 3 do 8 roku życia mogą korzystać wyłącznie pod opieką opiekuna
-KOLEJKA GÓRSKA DRAGON-dzieci od 3 do 8 roku życia mogą korzystać wyłącznie pod opieką opiekuna
-ZERO GRAVITY-dzieci od 8 roku życia od 130cm wzrostu-AIR SHOW-dzieci od 3 do 7 roku życia
-TOP DANCER-dzieci o wzroście pomiędzy 105, a 130cm, od 4 do 8 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła
-WATER ACTION- dzieci o wzroście pomiędzy 105, a 130cm, od 4 do 8 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła
-DRIFT RACE- dzieci o wzroście pomiędzy 90, a 120cm, od 2 do 6 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła
-CARTOON TRAIN- dzieci o wzroście pomiędzy 105, od 4 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła, bądź są przez nią kontrolowane
-EVOLUX- dzieci o wzroście pomiędzy 130, a 150cm, od 8 do 12 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła
-SUPER JUMPER- dzieci o wzroście pomiędzy 120, a 130cm, od 6 do 8 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła
-AUTODROM-dzieci od 4 do 8 roku życia mogą korzystać wyłącznie pod opieką opiekuna
-AIRBORNE SHOT- dzieci o wzroście pomiędzy 105, a 130cm, od 4 do 8 roku życia, jeśli towarzysz im osoba dorosła.

 1. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się wnoszenia i korzystania z przedmiotów takich jak: kije do selfie, aparaty fotograficzne, szaliki itp. Informacja o zabronionych przedmiotach zawarta jest w instrukcji korzystania z poszczególnych urządzeń.
 2. W przypadku nie stosowania się do powyższego punktu obsługa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub inne zdarzenie związane z przedmiotem zabronionym.
 3. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub utratę pozostawionych przedmiotów.
 4. Korzystanie z poszczególnych atrakcji może być ograniczone ze względu na wiek oraz limit osób na gondole/wagonik.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego posiadającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie przez tę osobę z urządzeń..
 6. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem / korzystaniem z atrakcji należy niezwłocznie powiadomić pracownika obsługi.
 7. Urządzenie w strefie wesołego miasteczka może być obsługiwane tylko i wyłącznie przeszkolony personel obsługi Julinek Park. Bezwzględnie zabrania się dotykania włączników lub innych elementów urządzeń, zwłaszcza podczas pracy urządzenia.
 8. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i instrukcji podanych przez pracownika obsługi danego urządzenia.
 9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ( silny wiatr, deszcz, burza,itp.) niektóre urządzenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytku. Dotyczy to również nagłych, nieplanowanych prac technicznych. Decyzja o przerwie technicznej jest podejmowana przez kierownictwo.
 10. Obsługa może odmówić dostępu do atrakcji w przypadku niestosowania się do reguł zawartych w instrukcjach.
 11. Korzystający z atrakcji zobowiązani są do przebywania i czekania w wyznaczonym miejscu kolejki. Ewentualne spory pomiędzy Korzystających z atrakcji rozstrzygają pracownicy obsługi Parku Julinek.
 12. Każdy gość może opuścić atrakcje przed zakończeniem przejazdu po wcześniejszym powiadomieniu operatora i zatrzymaniu urządzenia.
 13. Osoby chcące ponownie skorzystać z urządzenia po zakończeniu przejazdu zobowiązana są do opuszczenia urządzenia oraz ponownego zajęcia miejsca w dedykowanej kolejce.
 14. Atrakcje są zamykane wraz z zamknięciem Parku Julinek.

 

REGULAMIN TORU TUBINGOWEGO

§ 1

 1. Korzystanie z toru tubingowego możliwe jest tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, niestosowanie się do jego treści grozi zakazem dalszych zjazdów lub wydaleniem ze strefy.
 2. Z toru tubingowego samodzielnie mogą korzystać osoby niepełnoletnie od 8 roku życia przy wzroście co najmniej 120cm.
 3. Dzieciom do lat 3 oraz kobietom w ciąży zabrania się korzystania ze zjeżdżalni.
 4. Dzieci przed skończonym 8 rokiem życia mogą korzystać z toru wyłącznie pod nadzorem pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego posiadającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na skorzystanie przez dziecko z toru. Zjazd z opiekunem określany jest przez obsługę i możliwy jest tylko z dzieckiem poniżej 8 roku życia.
 5. Z krętego toru korzystać może tylko jedna osoba.
 6. Obsługa toru może odmówić wstępu na tor, w szczególności w przypadkach zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 7. Użytkownicy są zobowiązani zachować prawidłową pozycję zjazdową poprzez zajęcie pozycji siedzącej wewnątrz pontonu, równocześnie trzymając nogi uniesione na zewnątrz pontonu. W trakcie zjazdu należy trzymać się za uchwyty pontonu, a linka powinna znajdować się wewnątrz pontonu.
 8. Zjazd może być wykonany tylko w pozycji siedzącej, po uzyskaniu zezwolenia na zjazd przez obsługę.
 9. Przed wykonaniem zjazdu każdy uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się czy na torze nie znajduje się żaden inny użytkownik ani ponton.
 10. Wszystkie usterki zauważone w obrębie toru tubingowego należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania ostrożności, w tym również podczas wchodzenia na tor. Zakazuje się biegania oraz wychylania się na rampie.
 12. Po ukończonym zjeździe każdy uczestnik musi jak najszybciej usunąć się z toru i opuścić tor tubingowy wraz z pontonem.
 13. Na terenie toru tubingowego zabronione jest:

-wskakiwanie do pontonu z rozbiegu

-przyjmowanie w trakcie zjazdu innej pozycji niż siedząca

-rozpoczynanie zjazdu bez zgody obsługi

-zatrzymywania się w trakcie jazdy

-zatrzymywania się w miejscach, które nie są do tego przeznaczone

-chwytania w trakcie zjazdu elementów toru

 1. Korzystanie z toru tubingowego zabronione jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Korzystanie z toru tubingowego niewskazane jest dla osób z chorobami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 3.  
 4. Wchodząc na teren danej strefy każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania jej regulaminu.
 5. Nieznajomość regulamin nie zwalnia z odpowiedzialności.

REGULAMIN „ZABAWKA PODUCHA”

§ 1

 1. Zabawka Poducha przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 roku życia. Zabrania się korzystać z poduchy dzieciom poniżej 4 roku życia
 2. Dzieci w wieku od 4 do 8 lat korzystają z urządzenia tylko pod kontrolą rodziców (opiekunów)
 3. Nie zaleca się korzystania z Zabawki Poducha osobom po urazach rąk ,nóg i kręgosłupa oraz kobietom w ciąży.
 4. Bezwzględny zakaz korzystanie z Zabawki Poducha dotyczy osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 5. Przed przystąpieniem do zabawy użytkownicy Zabawki Poducha powinni:
  1. Zdjąć obuwie i pozostawić w odległości min. 1 m od zabawki
  2. zostawić poza zabawką takie rzeczy jak: parasol , torebka , klucze itp.
  3. zdjąć okulary biżuterię , paski i zegarki
  4. w celu uniknięcia otarć naskórka zaleca się być ubranym w długi rękaw, spodnie z długimi nogawkami oraz skarpetki.
 6. W czasie zabawy na urządzeniu zabrania się
  1. spożywania jedzenia oraz picia
  2. żucia gumy, lizaków
  3. palenia papierosów
 7. Maksymalna dopuszczalna jednorazowa liczba użytkowników - 8 osób
 8. Minimalny wiek użytkownika - 4 lata.
 9. Dzieci w wieku od  4 do 8 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego posiadającego zgodę rodzica lub opiekuna na skorzystanie przez dziecko z urządzenia.

 

 

REGULAMIN ZJAZDU TYROLSKIEGO „TYROLKA”

§ 1

 1. Korzystanie z atrakcji ”Tyrolka” przez osoby niepełnoletnie dozwolone jest wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Na platformie znajdować mogą się maksymalnie 2 osoby, natomiast na elemencie zjazdowym może się znajdować wyłącznie jedna osoba.
 3. Podczas korzystania z „Tyrolki” zabrania się:
  1. zeskakiwania z urządzenia w trakcie zjazdu
  2. huśtania i wspinania się na konstrukcje
  3. przebywania w obszarze zjazdowym „Tyrolki”
 4. Z atrakcji „Tyrolka” mogą korzystać osoby od 4 roku życia oraz o wadze nieprzekraczającej  50 kg.
 5. Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie toru jazdy.
 6. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy „TYROLKA”, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 7. Zabronione jest zachowanie, które może w jakikolwiek sposób narazić użytkowników „Tyrolki” na uszczerbek na zdrowiu, utratę zdrowia lub życia. W szczególności zabrania się popychania, szturchania i szarpania podczas zjazdu
 8. Obsługa Parku Julinek ma prawo do usunięcia z terenu „Tyrolki” osoby nie stosującej się do niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 22.04.2024r

Załącznik

CENNIK JULINEK PARK

SEZON 2024 *

BILETY JEDNODNIOWE

STREFA ZIELONA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO

STREFA NIEBIESKA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO + PARK WODNY

Bilet normalny

99 zł

129 zł

Bilet ulgowy od lat 4

89 zł

119 zł

Bilet rodzinny 2+1

219 zł

319 zł

Bilet rodzinny 2+2

279 zł

399zł

BILETY OKRESOWE

STREFA ZIELONA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO

STREFA NIEBIESKA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO + PARK WODNY

Bilet 2 dniowy normalny

179 zł

239 zł

Bilet 2 dniowy ulgowy od lat 4

159 zł

219 zł

Bilet sezonowy 2024

-

199 zł

Bilet sezonowy 2024 Plus

-

419 zł

BILETY SPECJALNE

STREFA ZIELONA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO

STREFA NIEBIESKA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO + PARK WODNY

Bilet urodzinowy

49 zł

49 zł

Bilet dla seniora 60+

Bilet dla opiekuna os niepełnosprawnej

Bilet dla osoby niepełnosprawnej

9 zł

9 zł

Bilet dla dziecka do lat 4

5 zł

5 zł

VOUCHERY PREZENTOWE

STREFA ZIELONA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO

STREFA NIEBIESKA

PARK + WESOŁE MIASTECZKO + PARK WODNY

Voucher prezentowy 1 osoba

-

129 zł

Voucher prezentowy 2+1

-

319 zł

Voucher prezentowy 2+2

-

399 zł

* SEZON 2024 – oferta sprzedaży Biletów, Biletów Sezonowych i Voucherów ważna jest w okresie od 27.04.2024r do 29.09.2024

** DNI i GODZINY OTWARCIA PARKU:

kwiecień, maj, czerwiec (do 24.06), wrzesień  - w weekendy: 10:00-18:00, w dni powszednie ZAMKNIĘTE ( w dni powszednie wstęp tylko dla grup zorganizowanych: 09:00-16:30);

czerwiec (od 24.06), lipiec, sierpień - otwarte w weekendy: 10:00-19:00, w dni powszednie: 10:00-18:00;

Aktualne informacje o godzinach otwarcia Parku oraz ich zmianach dostępne są na stronie www.julinek.com.pl !

Każda osoba przed udaniem się do Parku powinna sprawdzić aktualne informacje o godzinach i terminach otwarcia Parku, a także o ewentualnych ograniczeniach dostępności Atrakcji w dniu planowanego przyjazdu !

Rodzaje Biletów :

Bilet jednodniowy do Strefy Zielonej – upoważnia do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko) w Sezonie 2024 w dowolnym dniu określoną ilość osób zgodnie z cennikiem.

Bilet jednodniowy do Strefy Niebieskiej – upoważnia do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024  w terminie w nim wskazanym określoną ilość osób zgodnie z cennikiem

Bilet jednodniowy do Strefy Zielonej po 15 - upoważnia do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej( Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko) w Sezonie 2024 w dowolnym dniu od poniedziałku do czwartku z wyjątkiem dni świątecznych po godzinie 15tej określoną ilość osób zgodnie z cennikiem.

Bilet jednodniowy do Strefy Niebieskiej po 15 - upoważnia do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024 w terminie w nim wskazanym od poniedziałku do czwartku z wyjątkiem dni świątecznych  i po godzinie 15tej określoną ilość osób zgodnie z cennikiem

Bilet dwudniowy do Strefy Zielonej -  upoważnia jedną osobę do wstępu do Parku do Strefy Zielonej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko) w Sezonie 2024 w wybrane 2 dni

Bilet dwudniowy do Strefy Niebieskiej  – upoważnia jedną osobę do wstępu do Parku do Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024 w wybrane 2 dni w terminie w nim wskazanym,

Bilet Sezonowy 2024 -  upoważnia do wstępu do Strefy Niebieskiej Parku (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024 w dni otwarcia Parku**, z wyjątkiem dni świątecznych oraz niedziel. Posiadaczowi biletu przysługuje jedno wejście na teren  Parku w ciągu tego samego dnia.

Bilet Sezonowy Plus 2024 - upoważnia do  wstępu do Strefy Niebieskiej Parku (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024 w dni otwarcia Parku**, włączając dni świąteczne oraz niedziele. Posiadaczowi biletu przysługuje jedno wejście na teren Julinek Park w ciągu tego samego dnia.

Voucher - upoważnia jego posiadacza do wymiany na Bilet / Bilety jednodniowe do Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024r . Ilość Biletów i ich rodzaj wynika z informacji wskazanej na Voucherze.

Bilety specjalne – można zrealizować tylko w kasie Parku za okazaniem dokumentów wymienionych poniżej. Realizacja tych biletów nie jest możliwa w biletomacie.

Bilet urodzinowy do Strefy Zielonej/Strefy Niebieskiej – upoważnia jedną osobę do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko/Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024 w dniu urodzin. Bilet można odebrać tylko w kasie parku (punkt obsługi biletów online). Niezbędny jest dokument potwierdzający urodziny w dniu realizacji biletu (dowód osobisty, legitymacja szkolna, akt urodzenia).

Bilet dla seniora 60+ do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej – upoważnia jedną osobę, która ukończyła 60 rok życia, do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej/ Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko/Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024.  Bilet można odebrać tylko w kasie parku (punkt obsługi biletów online). Niezbędny jest dokument potwierdzający wymagany wiek.

Bilet dla osoby niepełnosprawnej do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej - upoważnia jedną osobę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności,  do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko/Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024. Niezbędny jest dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie, legitymacja) chyba, że z okoliczności faktycznych wynika, że niepełnosprawność jest oczywista.

Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej - upoważnia jedną osobę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności,  do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko/Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024. Bilet wydawany jest do jednego biletu dla osoby niepełnosprawnej. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie musi być osobą pełnoletnią. Do wykorzystania biletu dla osób z orzeczeniem dla niepełnosprawnych oraz biletu dla osoby towarzyszącej jedna z osób musi być osobą pełnoletnią.

Bilet dla dziecka do lat 3 do Strefy Zielonej/Strefy Niebieskiej- upoważnia jedną osobę, w wieku powyżej 1 roku życia i poniżej 4 lat, do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej/Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko/Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024. Bilet można odebrać tylko w kasie parku (punkt obsługi biletów online). Niezbędny jest dokument potwierdzający wiek.

Bilet dla dziecka do 1 roku życia do Strefy Zielonej/Strefy Niebieskiej  - upoważnia jedną osobę, w wieku poniżej 1 roku życia, do jednorazowego wstępu do Parku do Strefy Zielonej/ Strefy Niebieskiej (Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko/Park Atrakcji, Wesołe Miasteczko, Park Wodny) w Sezonie 2024. Bilet można odebrać tylko w kasie parku (punkt obsługi biletów online). Niezbędny jest dokument potwierdzający wiek.

Wykaz telefonów alarmowych:

Europejski numer alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Kup bilet