Rotator podstrona

Regulamin Parku

REGULAMIN PARKU ROZRYWKI W JULINKU

§ 1

Informacje ogólne


1. Park Rozrywki w Julinku jest położony w miejscowości Julinek numer 1, 05-084 Leszno k/Błonia(zwany dalej: „Centrum”).
2. Na terenie Centrum możliwe jest korzystanie z przewidzianych w danym czasie przez właściciela atrakcji, zwanych dalej „Atrakcją” lub „Atrakcjami”.
3. Wejście na teren Centrum następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów.
4. Każda osoba korzystająca z Centrum (dalej zwana: „Uczestnikiem”) jest zobowiązana do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu, jak również zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a wejście na teren Centrum oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Na terenie Centrum można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj. w weekendy w godzinach 10-19, w dni powszednie w godzinach 10-19, chyba, że właściciel wyraził zgodę na przebywanie na terenie Centrum poza ww. godzinami, bądź wyznaczył inne godziny otwarcia ze względu na zmianę warunków atmosferycznych
6. Centrum jest monitorowane w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Uczestnikom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren Centrum, jak i mieniu właściciela Centrum. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób Uczestników Centrum.Uczestnicy korzystający z Centrum, wyrażają zgodę na:
a) monitorowanie ich pobytu w Centrum,
b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych w Centrum, uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Centrum lub zachowania się zgodnego z niniejszym regulaminem.

§ 2

Osoby niepełnoletnie


1. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Centrum na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub ich opiekunów prawnych. Personel Parku nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad Małoletnimi.
2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Centrum, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych i ponoszą odpowiedzialność za skutki ich zachowań na terenie Centrum.

§ 3

Pobyt grupy zorganizowanej


1. Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun zobowiązani są zgłosić pobyt grupy zorganizowanej na terenie Centrum do Koordynatora Grup Zorganizowanych w Julinku poprzez wskazany na stronie internetowej www.julinek.com.pl kontakt e-mailowy lub telefoniczny najpóźniej przed wejściem na teren Centrum.
2. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
3. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Centrum, jak również o obowiązku ich przestrzegania

§ 4

Zachowanie na terenie Parku Rozrywki w Julinku


1. Na terenie Centrum zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników oraz zagrażające stanowi sanitarno – higienicznemu Centrum, a w szczególności zabronione jest:
a) wnoszenie i spożywanie wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia,
b) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek,
c) palenia papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami,
d) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
e) zaśmiecanie terenu Centrum,
f) niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie Centrum,
g) niszczenie zieleni w tym m.in. drzew, krzewów, trawników, kwietników itp.,
h) wprowadzania psów (chyba że są w kagańcu i na smyczy) i innych zwierząt
i) zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym Uczestnikom,
j) przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla Uczestników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Centrum,
k) umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody Właściciela Centrum,
2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Atrakcji w Centrum przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odrzucające przed wizytą w Centrum lub na jego terenie, niezależnie od ich ilości. Obsługa Centrum ma prawo zabronić wstępu do Centrum i Atrakcji osobom, u których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Osoby korzystające z Centrum zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla na całym terenie Centrum.
4. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Centrum, wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników będący świadkiem powyższego, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel Centrum.
5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Właściciel Centrum nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych przez Uczestników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich.
6. Na terenie Centrum zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Właściciela Centrum, jak też bez posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie Centrum i wyrzucania zużytych opakowań do pojemników na śmieci.
8. Uczestnicy zobowiązani są o niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce itd. do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników.

§ 5

Bilety na korzystanie z Atrakcji


1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji może nastąpić tylko po zakupie biletu i wyrażeniu zgody na korzystanie z Atrakcji przez pracownika Centrum.
2. Opłata za bilet wstępu pobierana jest z góry.
3. Zaraz po zakupie biletu w formie opaski należy ją w prawidłowy sposób założyć na prawej lub lewej ręce.
4. Zakup biletu całodniowego przez Uczestnika umożliwia korzystanie z wybranych przez właściciela Centrum w danym czasie Atrakcji od godziny otwarcie Centrum do jego zamknięcia w danym dniu kalendarzowym.
5. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu całodniowego wydawanego w formie opaski osobom trzecim.
6. W przypadku naruszenia ust. 5 i przekazania biletu osobie trzeciej, personel Centrum jest uprawniony do wyproszenia Uczestników z terenu Centrum.
7. Zakupiony bilet uprawniający do wejścia i korzystania z Atrakcji nie podlega zwrotowi.
8. Personel Centrum może odmówić sprzedaży biletu bez podania przyczyny.

§ 6

Korzystanie z Atrakcji i urządzeń w Parku Rozrywki w Julinku


1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji znajdujących się w Centrum jest możliwe po zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminach poszczególnych Atrakcji oraz w regulaminach promocji, które szczegółowo opisują zasady korzystania z nich.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub w regulaminach Atrakcji, personel Centrum uprawniony jest do określenia dodatkowych zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również zachowania się na terenie Centrum, a Uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania.
3. Korzystanie z urządzeń dmuchanych jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia. Zabrania się jedzenia i picia podczas korzystania z urządzeń dmuchanych.
4. Na terenie Centrum zabronione jest korzystanie z Atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminami oraz zasadami użytkowania.
5. Na terenie Centrum zabronione jest wspinanie się oraz podchodzenie zbyt blisko Atrakcji i urządzeń, z których korzystają inni Uczestnicy.
6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek personelu Centrum zarówno przed jak i w trakcie korzystania z poszczególnej Atrakcji. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu lub korzystania z Atrakcji, personel ma prawo wykluczyć taką osobę z terenu Centrum.
7. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo Uczestników, zastrzega się prawo do czasowego lub stałego unieruchomienia wybranych Atrakcji lub urządzeń.
8. W przypadkach opisanych w ust. 7, jak również w przypadku czasowego i niezbędnego z uwagi na konieczne konserwacje lub nieprzewidziane awarie wyłączenia poszczególnych Atrakcji lub urządzeń znajdujących się Centrum po zakomunikowaniu Klientom za pośrednictwem strony internetowej Centrum lub poprzez umieszczenia ogłoszenia na terenie Centrum nie stanowią przesłanki do zmniejszenia opłaty tytułem korzystania z danej Atrakcji.
9. Uczestnicy korzystający z Atrakcji oświadczają, iż mają świadomość, iż podczas korzystania z Atrakcji dostępnych w Centrum, jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnicy akceptując treść niniejszego regulaminu i podejmują to ryzyko wyłącznie na własna odpowiedzialność.
10. Wnoszenie i korzystanie na terenie Centrum z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu Centrum.

§7

Zasady odpowiedzialności na terenie Parku Rozrywki w Julinku


1. Ani właściciel Centrum, ani jego personel nie odpowiada za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie Centrum przez Uczestników, jak również za mienie zgubione na terenie Centrum.
2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Centrum ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność cywilną i karną. W szczególności osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia zobowiązane są do zapłaty kwoty wskazanej przez właściciela Centrum tytułem naprawienia wyrządzonej szkody.
3. Właściciel Centrum oraz personel Centrum jest uprawniony do wyproszenia z terenu Centrum Uczestników, którzy nie uiścili opłaty za wstęp na Atrakcję lub postępują wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu lub regulaminów Atrakcji, jak również postępuję niezgodnie z poleceniami, instrukcjami czy zarządzeniami personelu Centrum.
4. Właściciel Centrum oraz personel Centrum jest uprawniony do wyproszenia z terenu Centrum Uczestników, którzy przeszkadzają swoim zachowaniem innym osobom lub personelowi parku, używają infrastruktury, urządzeń i przedmiotów wbrew ich przeznaczeniu oraz wbrew instrukcjom, zaleceniom personelu Centrum, jak również w sposób sprzeczny z treścią regulaminu.
5. W przypadku wyproszenie Uczestnika z terenu Centrum na podstawie § 7 ust. 3 lub § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zwrot w całości lub części opłaty za bilet. Niezależnie od powyższego, właściciel Centrum może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej zachowaniem Uczestnika na zasadach ogólnych.
6. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu Uczestników powstałe z ich winy lub wynikające z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub regulaminu Atrakcji i nieprzestrzegania postanowień w nich zawartych ponoszą wyłącznie Uczestnicy Centrum dopuszczający się naruszeń oraz ich opiekunowie.
7. Właściciel Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo należytej dbałości o stan Centrum.
8. Osobom, które wcześniej naruszyły niniejszy regulamin lub regulamin Atrakcji personel może odmówić wstępu na teren Centrum lub do poszczególnych Atrakcji.

§8

Parkingi


1. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń prędkości. Na terenie Centrum można poruszać się z prędkością do 5 km/h.
3. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych.
4. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania warunków użytkowania Parkingu oraz dróg wewnętrznych oraz stosowania się do poleceń personelu Centrum.
5. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.
6. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych zabronione jest magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym oraz wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu.
7. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku przez Uczestnika właściciel Centrum będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Uczestnika.
8. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Nie należy zostawiać zawartości pojazdu na widoku.
9. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe psów i innych zwierząt.
10. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe osób małoletnich bez opieki.
11. Właściciel Centrum jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Uczestnika w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia.
12. Właściciel Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.
13. Dostawy do Centrum mogą być realizowane wyłącznie w godzinach wyznaczonych przez właściciela Centrum.

REGULAMIN WAŻNY OD 05.06.2018 r.

 

Dołącz do nas

Patroni medialni

Z nimi współpracujemy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.