Regulamin Parku Wodnego
̊C

Regulamin Parku Wodnego

Regulamin Parku Wodnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO W JULINEK PARK

§1

Informacje ogólne

 1. Każdy Uczestnik korzystający z Parku Wodnego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego zasad, a ponadto z Regulaminem Parku Julinek i przestrzeganie zawartych w nim zasad. Zasady i warunki korzystania z poszczególnych atrakcji wodnych, w tym zjeżdżalni, określają również regulaminy i informację umieszczone przy tych atrakcjach – każdy uczestnik, zamierzający skorzystać z danej atrakcji zobowiązany jest zapoznać się z nim i go przestrzegać.

§2

Zasady korzystania z Parku Wodnego

 1. Korzystanie z Parku Wodnego możliwe jest do 30min przed zamknięciem Parku Julinek.

 2. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w strefie wodnej, jest ona oznakowana znakami nakazu, zakazu i informacyjnymi. Bezwzględnie należy dostosować plany swojej aktywności i aktywności podopiecznych podczas pobytu zarówno do umiejętności, stanu zdrowia jak i warunków meteorologicznych.

 3. W warunkach, które uniemożliwiają bezpiecznego korzystania z Parku Wodnego tj. burza, silny wiatr, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, błyskawice, alerty RCP i inne zjawiska. Kierownik obiektu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Parku Wodnego .

 4. Park Wodny, ze względu na bezpieczeństwo korzystających z tej strefy, jest udostępniany wyłącznie przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, tj. przy temperaturze powietrza powyżej 20 st. C, jeśli nie występują opady, silny wiatr, a w związku z tym wyłącznie w godzinach pozwalających na korzystanie z tej strefy w okresie otwarcia Parku Julinek. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub innych zjawisk atmosferycznych mogących zagrozić bezpieczeństwu – strefa wodna Parku Wodnego może zostać czasowo wyłączona z użytkowania przez okres ich trwania. Operator może podawać przewidywane godziny otwarcia strefy wodnej – Parku Wodnego, przy czym godziny te, wskutek wyżej opisanych okoliczności, mogą ulec zmianie.

 5. Pracownikom Parku Wodnego przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników Parku Wodnego.

 6. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  1. zapoznania się z regulaminem korzystania z Parku Wodnego i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania,

  2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na Parku Wodnym,

  3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników Parku Wodnego, a także komunikatów podawanych przez głośniki,

  4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,

  5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

  6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników Parku Wodnego o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Parku Wodnego regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

 9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką, w szczególności za ich bezpieczeństwo. Opiekun podejmuje decyzję, czy osoba pod jego nadzorem może korzystać z danej atrakcji/urządzenia samodzielnie, czy w towarzystwie osoby nadzorującej, zgodnie z regulaminem stanowiskowym danej atrakcji/urządzenia.

 10. Jeżeli wiek dziecka budzi w jaki kol wiek sposób wątpliwości. Personel ma prawo zweryfikować datę urodzenia dziecka prosząc o przedstawienie dokumentu.

 11. Personel ze względu bezpieczeństwa ma prawo odmowy skorzystania z danej atrakcji dzieciom poniżej 13 roku życia oraz osobom ubezwłasnowolnionym, jeśli nie towarzyszy im dorosły opiekun.

 12. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Działu Sprzedaży, sprzedaz@zprsa.pl Tel. 22-611-61-22 i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w kasie Parku Julinek oraz na stronie www.julinek.com.pl

 13. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

  1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu

  2. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć - natychmiastowe wyjście z wody

  3. krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni

 14. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

 15. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

  1. strefa dla nie umiejących pływać – o głębokości do 1,2 m

  2. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 2 m

  3. brodzik – o głębokości do 0,4 m

 16. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

 17. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.

 18. Wstęp na strefę Parku Wodnego odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta ((nośnik danych)), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.

 19. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony .

 20. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie

 21. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na Park Wodny ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

 22. Użytkownicy będą wpuszczani do Parku Wodnego nie później niż 2 godziny przed jego zamknięciem.

 23. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

 24. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

 25. W kabinie w przebieralni może przebywać wyłącznie jeden Gość, za wyjątkiem pomocy dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

 26. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.

 27. Zakazuje się podglądania oraz filmowania osób przebierających się.

 28. Osoby po przebraniu się, zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w wyznaczonej przez transponder szafce. W pozostałym zakresie Park Julinek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

 29. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach kierownictwo Parku Wodnego nie ponosi odpowiedzialności.

 30. W przypadku zagubienia transpondera zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce rzeczy. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Park Julinek nie odpowiada

 31. Gościom zalecamy aby nie wnosili cennych przedmiotów do Parku Wodnego.

 32. Rzeczy znalezione na terenie Parku Wodnego należy przekazać personelowi Parku Julinek. W przypadku nie zgłoszenia się po rzeczy znalezione, zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych; ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, Tel.22 443 29 60.

 33. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem na teren strefy mokrej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp w miejscu do tego przeznaczonym przed wejściem do basenu.

 34. Na terenie obiektu obowiązuje strój plażowy, a osoby kąpiące się czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:

 35. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała (także burkini)

 36. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda

 37. W Parku Wodnym za kostium kąpielowy nie uznaje się:

  1. bielizny (bokserek/ majtek)

  2. spodenek, koszulek oraz podkoszulków

  3. ubrań (szortów/ bluzek/ dżinsów)

 38. W Parku Wodnym jest całkowity zakaz przebywania topless.

 39. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.

 40. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.

 41. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze biało- czerwonym z napisem RATOWNIK.

 42. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

 43. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru nad dziećmi.

 44. Wejście do niecki basenowej i korzystanie z atrakcji może odbywać się tylko w obecności ratowników wodnych.

 45. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tabliczką STREFA ZAMKNIĘTA i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

 46. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Parku Wodnego nie wolno :

  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

  2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

  3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

  4. wnoszenie i noszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, artykułów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, substancji psychotropowych, tak zwanych „dopalaczy” i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Parku Wodnym;

  5. wchodzić do pomieszczeń lub ich części nieprzeznaczonych dla klientów oznaczonych jako „Tylko personel”, a także do kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni (oprócz strefy z szafkami), magazynów, itp.;

  6. umieszczanie leżaków, parasoli, krzeseł lub innego sprzętu w sposób, który zakłóca ruch na terenie Parku Wodnego, w szczególności blokowanie wyjść awaryjnych, umieszczanie wyżej wymienionych urządzeń wewnątrz basenów lub w odległości mniejszej niż 2 metry od nich;

  7. przeskakiwania przez bramki, pomiędzy strefami bez wykupionego biletu na Park Wodny;

  8. umieszczanie naklejek na terenie Parku Wodnego lub malowania ścian;

  9. niszczyć zieleni (w tym wspinanie się na drzewa czy zbieranie kwiatów);

  10. żucie gumy;

  11. zachowywać się w sposób dyskryminujący innych Gości (w tym rasizm, antysemityzm, ksenofobia lub homofobia);

  12. zachowywać się w sposób się w sposób, który może powodować zakłopotanie innych użytkowników, (takie odbywanie stosunków seksualnych lub innych czynności seksualnych, lub innych działań, które mogą być traktowane jako nieobyczajny wybryk w rozumieniu Kodeksu wykroczeń);

  13. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą;

  14. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika

  15. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

  16. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu;

  17. wszczynać fałszywych alarmów;

  18. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów;

  19. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach itp.;

  20. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

  21. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi;

  22. zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych;

  23. używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych;

  24. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu;

  25. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;

  26. korzystać na terenie przebieralni, natrysków z urządzeń rejestrujących w celu nagrywania lub fotografowania

  27. wnosić sprzętu muzycznego i grającego;

  28. palić tytoniu w tym e-papierosów poza strefami do tego wyznaczonymi;

  29. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;

  30. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;

  31. wchodzić na balustrady oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone;

  32. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC w szczególności w nieckach basenowych oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego wyznaczonych;

47. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia Parku Wodnego oraz Parku Julinek, odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad regulaminu jak również podjęciem przez Park Julinek innych kroków przewidzianych prawem

48. Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach i w miejscach do tego wyznaczonych.

49. Park Wodny należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia należy opuścić Par Wodny.

50. Ilość leżaków w Parku Wodnym jest ograniczona. Park Wodny nie prowadzi rezerwacji leżaków.

51. Do Parku Wodnego nie ma możliwości wnoszenia własnych leżaków.

52.Uczestnik nie powinien zajmować leżak, gdy z niego nie korzysta. Np. rezerwowania leżaka kładąc na nim swoje rzeczy/ręcznik. Gość ma obowiązek zwolnić leżak w przypadku kiedy przestaje z niego korzystać. W przypadku kiedy obsługa stwierdzi że Gość nie korzysta z leżaka, a pozostają na nim rzeczy bez opieki ma prawo do usunięcia mienia, które pozostawił Gość i umieścić je w innym miejscu w pobliżu leżaka.

53. Napoje alkoholowe są podawane wyłącznie w części obiektu pełniącej funkcję restauracyjną, tj. w restauracji usytuowanych na terenie Parku wodnego oraz w punktach gastronomicznych usytuowanych na terenie Parku Julinek. Spożywanie napojów alkoholowych poza wyznaczonymi strefami jest zakazane.

54. Po spożyciu alkoholu na terenie Parku Wodnego/Parku Julinek, bezwzględnie zabronione jest korzystanie z niecek basenowych i pozostałych atrakcji na terenie Parku Wodnego.

55. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych podczas pobytu w Parku Wodnym odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

56. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika kas i Kierownika zmiany ratowników.

57. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

58. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

§3

Płatność za usługi

 1. Wstęp na teren Parku Wodnego jest możliwy na podstawie ważnego biletu.

 2. Opłata za wybraną ofertę pobierana jest z góry zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Obowiązujący cennik jest dostępny w kasach biletowych oraz na stronie www.julinek.com.pl

 3. Zasady zakupu biletu w sklepie internetowym reguluje odrębny Regulamin sprzedaży biletów on-line.

 4. Zakazuje się przekazywania transpondera osobą trzecim.

 5. Zakazuje się wypożyczania transpondera innym osobą.

 6. Gość jest zobowiązany do noszenia transpondera na nadgarstku ręki podczas całego pobytu w Parku Wodnym i przedstawienie go na żądanie Personelu.

 7. Transponder jest aktywowany przez personel w kasie biletowej przy wydaniu go Gościowi.

 8. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje zakaz przebywania w nieckach basenowych zewnętrznych oraz w zjeżdżalniach, Zgoda na wejście do w/w zostanie podana oddzielnym komunikatem. Park Julinek nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych i w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.

 9. Użytkownik obowiązany jest dbać o transponder w szczególności chronić go przed uszkodzeniami i zgubieniem.

 10. Każdy przypadek utraty lub zniszczenia transpondera powinien zostać niezwłocznie zgłoszony osobie z Personelu w kasach biletowych.

 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia transpondera klient ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych płatną w kasie Parku Julinek.

 12. Transponder jest st własnością Parku Julinek i Gość jest zobowiązany zwrócić go w połykaczu na kasie głównej.

§4

Przepisy końcowe

 1. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 2. Jakiekolwiek rozpowszechnianie wizerunków osób korzystających z atrakcji Parku Julinek bez zgody tych osób jest zabronione. Obsługa Parku może nie wyrazić zgody na wykonywanie zdjęć czy nagrywanie filmów, jeżeli działanie takie może stwarzać zagrożenie lub stanowić dyskomfort dla Gości obiektu.

 3. Park Wodny nie gwarantuje dostępności wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie. Dyrektor Obiektu i upoważnione osoby mogą z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu awarii lub konieczności prowadzenia remontów i konserwacji, zamknąć lub wprowadzić ograniczenia korzystania z Parku Wodnego, jego Stref lub poszczególnych atrakcji. Każda osoba zamierzająca korzystać z Parku Wodnego może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w Parku Wodnym bądź występujących w tej mierze ograniczeń i w oparciu o nią podjąć decyzję co do korzystania z Obiektu.

 4. Park Julinek może wstrzymać sprzedaż biletów każdym czasie, w tym w szczególności w przypadku trudności technicznych, osiągnięcia limitu miejsc lub niekorzystnych warunków pogodowych.

 5. Park Julinek nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do atrakcji na Parku Wodnym. Ze względu na ograniczoną pojemność niektórych atrakcji Goście muszą poczekać na swoją kolej, aby z nich skorzystać.

 6. Operator zastrzega, że w dni świąteczne i weekendy należy spodziewać się większej frekwencji w Paru Wodnym, a tym samym dłuższego czasu oczekiwania w kolejce na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji lub braku skorzystania z nich.

 7. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo Gości, informujemy że atrakcje w Parku Wodnym mają parametry ustawione dla osób, dla których są przeznaczone takie jak: wzrost, waga, wiek itp. Dlatego, zabronione jest używanie atrakcji z takimi ograniczeniami przez osoby których warunki fizyczne (wzrost lub masa ciała) uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich zgodnie z instrukcjami producenta. Regulamin korzystania z danej atrakcji znajduje się przed wejściem na daną atrakcję oraz na kasie głównej .

 9. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.

 10. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

 11. Ze względów bezpieczeństwa i zakazów wnoszenia do Parku Wodnego rzeczy o których mowa w §2, punkt 42 Gość wchodzący do Parku Wodnego na wniosek ochrony Parku, jeżeli jest to uzasadnione podejrzeniem posiadania rzeczy zabronionych w Parku Wodnym lub ze względów bezpieczeństwa, powinien dobrowolnie umożliwić kontrolę bagażu wnoszącego na Park Wodny. Odmowa przez Gościa bądź naruszenie tego przepisu, jak również wniesienie rzeczy zabronionych na teren Parku Wodnego, skutkuje odmową świadczenia usług na jego rzecz przez Park Julinek i żądaniem natychmiastowego opuszczenia Parku Wodnego jak również Parku Julinek przez Gościa.

 12. Jeśli Gość stwierdzi problem z czystością kabin, szatni lub innej przestrzeni, powinien niezwłocznie powiadomić o tym personel sprzątający.

 13. Gość jest zobowiązany przekazać wszystkie znalezione przedmioty Personelowi, które nie są jego własnością.

 14. Goście powinni pamiętać, że na terenie Parku Wodnego istnieje duże ryzyko poślizgnięcia się. Zaleca się używanie przez Gości klapek podczas poruszania się po Parku Wodnym.

 15. W przypadku noszenia rozpuszczonych włosów przez Gościa zaleca się w niecce basenowej noszenie czepka lub związanie włosów.

 16. W przypadku obrażeń lub uszkodzenia ciała, bez względu na ich charakter, Gość lub jego opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z ratownikiem.

 17. W przypadku rażącego naruszeni regulaminy parku Wodnego, pracownicy ochrony Parku Wodnego w granicach obowiązujących przepisów, są uprawnieni do podjęcia środków przewidzianych w ustawie o ochronie dóbr i mienia z dnia 22.08.1997 rok w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku zatrzymania danej osoby przez pracownika, osoba ta zostanie przekazana niezwłocznie policji.

 18. Dyrekcja Parku Wodnego ma prawo do organizowania zamkniętych wydarzeń/koncertów/występów w Parku Wodnym z odrębnymi zasadami wstępu i korzystania z Parku Wodnego.

 19. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w punkcie obsługi klienta lub poprzez stronę kontakt@julinek.com.pl

 20. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Parku Wodnego.

 21. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z WODNEGO PLACU ZABAW (dalej : WPZ ), który  znajdujących się na terenie Parku Wodnego.
 2. Wodny Plac Zabaw i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują w nim przepisy Regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
 3. Opiekun dziecka korzystającego z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji w tym brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji wodnych oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 4. Wodny Plac Zabaw jest czynny w dniach i godzinach otwarcia Parku Julinek, przy czym Park Julinek zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne
 5. W skład obszaru wodnego placu zabaw wchodzi niecka basenowa oraz atrakcje wodnego placu zabaw umiejscowione w jej wnętrzu.
 6. Wodny Plac Zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 10 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Dzieci do lat 6 mogą przebywać w niecce wodnej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Wodny plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 9. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 10. Użytkownik powinien korzystać z wodnego placu zabaw i jego atrakcji z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 11. Osoby przebywające w niecce obowiązuje strój kąpielowy, a dla dzieci noszących pieluchy – specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 12. Na terenie niecki zakazane jest:
  1. przebywanie w obuwiu, za wyjątkiem klapek kąpielowych,
  2. wprowadzanie zwierząt, rowerów, wózków itp.,
  3. spożywanie napojów oraz jedzenie,
  4. palenie tytoniu,
  5. przebywanie osób, których stan wskazuje na użycie alkoholu lub  środków odurzających,
  6. wnoszenie ostrych przedmiotów lub ulegających łatwemu rozbiciu,
  7. zanieczyszczanie wody,
  8. używanie mydła, szamponu, środków kosmetycznych i chemicznych,
  9. korzystanie z urządzeń wodnych znajdujących się w niecce w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
 13. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i terenu pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 

 1. biegania po niecce, schodach, platformach, hamowniach i innych elementach brodzika
 2. wchodzenia na balustrady, poręcze i elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
 3. wchodzenia i nurkowania pod rury zjazdowe
 4. użytkowania brodzika i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
 5. przebywania w brodziku osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
 6. wpychania dzieci do niecki basenu lub ślizgu zjeżdżalni,
 7. wskakiwania do niecki basenu i ślizgu zjeżdżalni z rozbiegu,
 8. rozpoczynania zjazdu, gdy w lądowisku lub w obrębie ślizgu przebywają już inni użytkownicy
 9. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi,
 10. zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: z okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami,  okularkami pływackimi, itp.).
 11. zatrzymywania się podczas zjazdu i wstawania wewnątrz ślizgu,
 12. przebywania  w lądowisku u wylotu zjeżdżalni po ukończeniu zjazdu,
 13. wchodzenia na ślizg od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz ślizgu w kierunku punktu startu
 14. użytkowania, wodnego placu zabaw w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób.
 1. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 2. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność: zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 4. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu
 5. Warunki i zasady bezpiecznego użytkowania każdej ze zjeżdżalni umieszczone są na ich podestach startowych.
 6. Nie zaleca się korzystania ze zjeżdżalni dzieciom
 1. na zjeżdżalni rurowej z sygnalizacją świetlną dzieciom poniżej 6 roku życia;
 2. na zjeżdżalni rurowej dwutorowej – dzieciom poniżej 3 roku życia
 3. cierpiącym na lęk wysokości,
 4. cierpiącym na klaustrofobię,
 5. z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
 1. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni uczestnikom grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 2. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 3. Rozpoczęcie zjazdu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy w lądowisku lub w obrębie ślizgu nie przebywają inni użytkownicy.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo. Dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są:
 1. na zjeżdżalniach rynnowych pozycja siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.
 2. na zjeżdżalniach rurowych pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.
 1. Pozycje tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Zmiana pozycji w trakcie zjazdu, a także inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 2. Przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia
 3. Po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska u wylotu zjeżdżalni
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 5. Po wyjściu z wodnego placu zabaw wszelkie zauważone usterki dotyczące zjeżdżalni i pozostałych elementów placu należy zgłosić natychmiast do osoby odpowiedzialnej za obiekt.
 6. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku dzieci rodzin lub opiekun.
 7. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 8. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu WPZ, a także z terenu Parku Julinek bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub Regulamin Parku Julinek.
 9. Wejście na teren wodnego placu zabaw jest traktowane jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu

 

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW „SPRAY PARKU”

 1. Wodny plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Parku Julinek  i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego Strefy Wodnej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci od lat 3, pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i terenu pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  2. użytkowania wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  3. przebywania na wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,

   6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy    urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu

 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z wodnego placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 3. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu wodnego placu zabaw, a także z terenu Parku Wodnego.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI DWUTOROWEJ

Długość – 6,5 metra
Różnica poziomów – 1,2 metra

Spadek – 33,8 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - łatwy.

Dolna granica wieku –  3 lat
1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.  

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 3 roku życia.

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 2. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 3. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
  3. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  4. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  5. wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
  6. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
  7. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  8. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  9. wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku punktu startu.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są:
  1. stabilna pozycja  siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z
  2. wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele,
  3. pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.
 5. Pozycje te należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 6. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 7. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ "NIEBIESKA"

Długość – 30,9 metry
Różnica poziomów – 3,9 metrów

Spadek – 14,81 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - średnia

Dolna granica wieku – od 6 lat

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 2. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  1. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  2. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 3. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  3. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  4. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  6. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  7. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  8. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  9. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  10. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 6. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 7. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ "PIASKOWA"

Długość – 29,4 metry
Różnica poziomów – 3,9 metrów

Spadek – 16,97 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - średnia

Dolna granica wieku – od 6 lat

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 2. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  1. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  2. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 3. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  3. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  4. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  6. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  7. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  8. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  9. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  10. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 6. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 7. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ "POMARAŃCZOWA"

Długość – 30,9 metry
Różnica poziomów – 3,9 metrów

Spadek – 14,81 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - średnia

Dolna granica wieku – od 6 lat

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 2. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  1. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  2. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 3. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  3. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  4. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  6. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  7. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  8. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  9. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  10. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 6. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 7. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ "TRANSPARENTNA ZIELONA"

Długość – 51,6 metra
Różnica poziomów – 5,7 metrów

Spadek – 11,85 %

Głębokość basenu lądowiska – 0,25 metra

Stopień trudności - łatwa

Dolna granica wieku – od 6 lat

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Parku Wodnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia.

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 2. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  1. kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  2. kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 3. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i parku wodnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  2. rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  3. wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  4. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  5. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  6. wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  7. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  8. nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  9. wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  10. wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 6. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 7. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023

Wykaz telefonów alarmowych:

Europejski numer alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

Kup bilet