Wypożyczalnia sprzętu sportowego
̊C

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

 

W naszej wypożyczalni przygotowaliśmy dla Państwa 35 kompletów nart biegowych, szeroki asortyment butów oraz kijków.

 

Zapraszamy amatorów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. To doskonała dawka dobrej energii w wyjątkowym miejscu – sercu Puszczy Kampinoskiej!

 

 

Regulamin Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu sportowego w Parku Julinek

I. Postanowienia ogóle

 

  1. Internetowy System Wypożyczania Sprzętu prowadzony jest przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, 00- 075 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029876, posiadającą nr NIP 526-02-00- 81, REGON nr 010524149, kapitał zakładowy 5.060.000 zł w całości opłacony, za pośrednictwem strony internetowej www.julinek.com.pl.

  2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Internetowy System Wypożyczenia, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa. Treść Regulaminu, w przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji Sprzętu, stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy.

  4. Warunkiem korzystania z Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Rezerwacji.

  5. Regulamin udostępniany jest w sposób nieodpłatny za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiającego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie treści Regulaminu, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

  6. Niniejszy Regulamin – w części dotyczącej newslettera stanowi regulamin stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 703 z późn. zm.).

  7. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  8. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypożyczania Sprzętu na dany dzień za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu w przypadku, gdy zostanie przekroczona liczba Sprzętu bądź w innych uzasadnionych przypadkach.

 

II. Definicje

 

Formularz Rezerwacji – formularz dostępny na stronie internetowej www.julinek.com, umożliwiający złożenie Klientowi zawarcie Umowy Wypożyczenia .

 

Internetowy System Rezerwacji Sprzętu lub Serwis – zespół urządzeń informatycznych w tym również oprogramowania umożliwiające zapoznanie się z ofertą Wypożyczalni, złożenie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy Wypożyczenia Sprzętu, znajdujące się w Serwisie.

 

Internetowy Serwis Płatności – serwis internetowy www.przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000,00 PLN, NIP 7792369887, REGON 301345068, lub inny serwis, z którego korzystanie możliwe jest poprzez przekierowanie z Serwisu.

 

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (działająca za zgodą opiekuna prawnego), która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Wypożyczalnia – Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029876, posiadającą nr NIP 526-02- 00-81, REGON nr 010524149, kapitał zakładowy 5.060.000 zł w całości opłacony, w zakresie działalności polegającej na odpłatnym udostępnianiu Sprzętu.

 

Klient - osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Wypożyczenia.

 

Park Julinek – park rozrywki położony w miejscowości Julinek, gmina Leszno, powiat Warszawski Zachodni.

 

Potwierdzenie – potwierdzenie zawarcia Umowy Wypożyczenie w formie PDF wysłane na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu Rezerwacji.

 

Usługa Wypożyczenia Sprzętu – usługa umożliwienia odpłatnego korzystania ze sprzętu sportowego w celach rekreacyjnych, na warunkach określonych w Regulaminie Wypożyczalni.

 

Sprzęt – sprzęt sportowy udostępniony Klientom do wypożyczenia przez Wypożyczalnię.

 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług oraz usługi Newslettera, określający zasady i warunki Usługi Wypożyczenia za pośrednictwem Serwisu oraz subskrypcji Newslettera .

 

Regulamin Wypożyczalni - regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego w Julinku określający zasady, na jakich następuje wypożyczanie Sprzętu, dostępny na terenie obiektu oraz na stronie www.julinek.com.pl

 

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu.

 

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Wypożyczenia, składane za pośrednictwem Formularza Rezerwacji.

 

Umowa Wypożyczenia - umowa Usługi Wypożyczenia Sprzętu zawarta między Klientem a Wypożyczalnią za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu.

Usługa – usługa świadczona przez Wypożyczalnię na odległość na rzecz Użytkownika polegająca na umożliwieniu wypożyczenia Sprzętu (zawarcie Umowy Wypożyczenia) za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji.

 

III. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usługi

 

1. Wypożyczalnia za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu umożliwia Klientowi zapoznanie się z ofertą Wypożyczalni oraz zawarcia Umowy Wypożyczenia.

2. Świadczenie Usługi odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Świadczenie Usługi, o której mowa w niniejszym Rozdziale III pkt 1, objęte jest opłatą za Usługę Wypożyczenia.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usługi w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Internetowym Systemie Wypożyczania Sprzętu niezamówionej informacji handlowej.

5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania do Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

IV. Zawarcie Umowy Wypożyczenia

 

1. Zawarcie Umowy Wypożyczenia za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

a. urządzenie końcowe Klienta jest podłączone do sieci Internet,

b. Klient posiada aktywne konto poczty elektronicznej (email),

c. na urządzeniu końcowym Klienta zainstalowane jest oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej,

d. Klient posiada drukarkę do wydruku czarno-białego bądź telefon lub urządzenie mobilne (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługujące pliki pdf umożliwiające późniejsze wygenerowanie zakupionego biletu online.

2. Proces zawarcia Umowy Wypożyczenia składa się z następujących etapów:

 

a. Uzupełnienia danych Klienta w Formularzu Rezerwacji;

b. zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Wypożyczalni,

c. złożenia przez Klienta Rezerwacji poprzez kliknięcia w przycisk "Kupuję i płacę;

d. dokonania płatności za pośrednictwem Internetowego Serwisu Płatności,

e. otrzymania przez Klienta potwierdzenia Rezerwacji w postaci informacji wysłanej na podany przez Klienta podczas zakupu adres e-mail.

 

3. Do zawarcia Umowy Wypożyczenia, niezbędne jest złożenie Rezerwacji przez Klienta.

4. Złożenie Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza Rezerwacji w sposób wskazany przez Wypożyczalnię. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych, które zostały wskazane w Internetowym Systemie

Wypożyczenia Sprzętu jako pola wymagane, w szczególności należy dokonać wyboru rodzaju i ilość Sprzętu zgodnie z dostępnością, datę i okres wypożyczenia Sprzętu, a także inne parametry i dane wymagane w Formularzu Rezerwacji, oraz dane Klienta, w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz innych wyświetlonych w postaci pól z wymogiem uzupełnienia treści,

5. Wynagrodzenie za Usługę Wypożyczenia stanowi opłata, która uwidoczniona jest na stronie Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu. Opłata określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, wszelkie prowizje i opłaty zarówno z tytułu Usługi Wypożyczenia, jak i Usługi. Ostateczna opłata za Usługę Wypożyczenia znajduje się w podsumowaniu Rezerwacji, w polu „do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.

6. Opłata za Usługę Wypożyczenia uwidoczniona na stronie Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Wypożyczenia Sprzętu, które mogłyby się pojawić w odniesieniu do Usługi Wypożyczenia po złożeniu Rezerwacji przez Klienta.

7. Rezerwację można składać w Serwisie – 24 godziny na dobę. Rezerwację uznaj się za złożoną w chwili zatwierdzenia przycisku „Kupuję i Płacę” lub równoważnego.

8. Klient jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie danych osobowych oraz teleadresowych oraz zgodność informacji umieszczonych w Rezerwacji z danymi zawartymi w Formularzu Rezerwacji. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Rezerwacji online, bądź niezapoznania się z Regulaminem.

9. Anulowanie lub modyfikacja Rezerwacji jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności, chyba że z Regulaminu wynika inaczej.

10. Warunkiem zawarcia Umowy Wypożyczenia za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczenia jest zapłata wskazanej w podsumowaniu Rezerwacji ceny całkowitej za Usługę Wypożyczenia poprzez Internetowy Serwis Płatności. Do momentu potwierdzenia płatności bilety znajdują się w ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę.

11. Od chwili przekierowania do Internetowego Systemu Wypożyczenia, Klient ma 10 minut na skuteczne sfinalizowanie transakcji, które odnotowane jest za pośrednictwem Internetowego Serwisu Płatności. W przypadku gdy Internetowy Serwis Płatności nie zarejestruje do tego czasu płatności, a środki wpłyną po tym czasie, zostaną zwrócone automatycznie Klientowi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

12. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w regulaminie na stronie www.przelewy24.pl

13. Wystawienie faktury VAT za zakupione Usługę Wypożyczenia następuje na żądanie Klienta, zgłoszone na adres mailowy kontakt@julinek.com.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa, NIP, adres). Faktura zostanie wystawiona do transakcji zapłaty dokonanej za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu na dane zawarte w wysłanej wiadomości.

14. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z 21.11.2018 r.

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

13. Wypożyczalnia może zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu treści reklamowe.

 

V. POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 

1. Potwierdzenie zawarcia Umowy Wypożyczenia są przekazywane jest Klientowi pocztą elektroniczną (e-mail), w formacie pdf (potwierdzenie przeznaczone do samodzielnego wydruku przez Klienta). Klient winien wydrukować potwierdzenie lub dokonać jego okazania na ekranie urządzenia elektronicznego w celu zeskanowania kodu kreskowego, widniejącego na potwierdzeniu w kasie biletowej Parku Julinek.

2. Potwierdzenie przesyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Rezerwacji po potwierdzeniu dokonania płatności przez operatora Internetowy Serwis Płatności.

3. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Wypożyczenia oraz załączonym plikiem PDF zostaje wysłana niezwłocznie po potwierdzeniu dokonania zapłaty. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, zaleca się sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Parkiem Julinek: e-mail: kontakt@julinek.com.pl

4. Potwierdzenie należy okazać przy w lokalu Wypożyczalnie znajdującej się w Julinek Park.

5. Potwierdzenie zawiera unikalny kod kreskowy będący identyfikatorem Umowy Wypożyczenia. Wypożyczalnia przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE UDOSTĘPNIAĆ POTWIERDZENIA OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie Potwierdzenia osobom trzecim spowoduje unieważnienie Potwierdzenia i będzie traktowane jako próba oszustwa. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia Sprzętu wszystkim posiadaczom Potwierdzenia o tych samych kodach.

6. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie kontroli Potwierdzenia pracownik Parku Julinek może dodatkowo poprosić Klienta o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych podanych podczas procesu zawierania Umowy.

7. Klient posiadający Potwierdzenie jest specjalny zobowiązany podpisać Protokół Wydania Sprzętu w lokalu Wypożyczalni.

 

VI. Zmiana lub odstąpienie od Umowy Wypożyczenia

 

1. Klientowi przysługuje jednorazowe uprawnienie do zmiany Umowy Wypożyczenia polegające na zmianie terminu wypożyczenia Sprzętu, realizowane w następujący sposób:

a. wniosek zmiany terminu zostanie zgłoszony nie później niż na 1 dzień (do godziny 10.00) przed dniem realizacji Umowy Wypożyczenia wskazanej w Potwierdzeniu;

b. nowy termin może być wskazany na dowolny dzień, jednakże jego akceptacja przez Wypożyczalnię zależeć będzie od dostępności Sprzętu w danym dniu;

c. wniosek zmiany terminu powinien zostać złożony Wypożyczalni drogą mailową na adres: kontakt@julinek.com.pl bądź telefonicznie;

d. w zależności od dostępności Sprzętu, Wypożyczalnia prześle Klientowi mailowe potwierdzenie, że data wypożyczenia Sprzętu została zmieniona zgodnie z wnioskiem lub innymi ustaleniami stron.

 

2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. Umowa Wypożyczenia w Serwisie nie podlega anulowaniu ani zamianie, za wyjątkiem przypadku zamknięcia przez Wypożyczalnię Parku Julinek lub samej wypożyczalni Sprzętu w terminie, w którym zgodnie z Potwierdzeniem Usługa Wypożyczenia miała być świadczona, oraz sytuacji wskazanej w pkt. 1.

4. W przypadku, w którym Wypożyczalnia zamknie Park Julinek, Wypożyczalnia lub samej wypożyczalni Sprzętu zwróci Klientowi opłatę za wypożyczenie Sprzęty. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek Klienta, z którego dokonał płatności.

 

 

 

VII. Reklamacja

 

1. Zakres odpowiedzialności Wypożyczalni wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy Wypożyczenia, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Zawiadomienia o nienależytym wykonaniu lub niewykonaniu Umowy Wypożyczenia oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (zwane dalej „zgłoszeniem reklamacyjnym”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@julinek.com.pl lub pisemnie na adres Park Julinek, Julinek 1, 05- 084 Leszno

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Klienta oraz opis przyczyny reklamacji.

4. Wypożyczający ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego jest wysyłana na podany przez Klienta adres e- mail lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

5. Reklamacje związane z działaniem Internetowego Serwisu Płatności, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@julinek.com.pl. Odpowiedź Wypożyczalni w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Wypożyczalnia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia . W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem

– nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 

VIII. Spory

 

1. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Wypożyczalnię na podstawie niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem, który nie jest Konsumentem lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Wypożyczalni.

2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

b. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

 

 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych) oraz osób korzystających z usługi newslettera jest Wypożyczający, tj. spółka Zjednoczone Przedsiebiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres administratora lub bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl.

2. Administrator przetwarza dane w celu:

a. realizacji usługi - podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO]), przez okres wskazany w przepisach prawa;

b. realizacji obowiązków rachunkowych, podatkowych ciążących na administratorze (podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. c RODO), przez okres wskazany w przepisach prawa;

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, tj. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f RODO) przez okres wskazany w przepisach prawa;

d. przesyłania newslettera, na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. a RODO), do czasu cofnięcia zgody.

3. Odbiorcami danych mogą być: dostawcy usług IT, podmioty świadczące administratorowi usługi doradcze, partnerzy handlowi.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, sprostowania nieprawidłowych danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, przenoszenia danych do innego administratora i otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, chyba, że administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem świadczenia usługi wypożyczenia, natomiast w przypadku usługi newslettera jest dobrowolne (zgoda może być cofnięta w każdym momencie).

 

X. Pliki „cookies”

 

1. Internetowy System Wypożyczenia Sprzętu używa plików „cookies”. W plikach

„cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Internetowego Systemu Wypożyczenia Sprzętu. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

2. Szczegółowe informacje o plikach „cookies” zawarte są w Polityce Cookies.

 

XI. Dane do kontaktu

 

Klient może skontaktować się ze Wypożyczalnią poprzez email kontakt@julinek.com.pl lub formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.julinek.com.pl .

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Wypożyczania Sprzętu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Sportowego w Julinku, a także przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

a. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),

c. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

3. Wypożyczający może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia na stronie WWW.julinek.com. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).

 

Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2022.

 

Czas

Cena

W tygodniu

2 godziny

40 zł

W tygodniu

dodatkowa godzina

20 zł

Weekendy

2 godziny

60 zł

Weekendy

dodatkowa godzina

30 zł

 

Wypożyczalnia czynna 9:00 – 19:00

W komplecie kijki, narty i buty.

Numer kontaktowy 781 810 037

email: kontakt@julinek.com.pl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kup bilet