Regulamin

Regulamin serwisu www.julinek.com.pl gastronomia

 1. Definicje

Pojęciom określonym w Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:

 1. Serwis www – oprogramowanie udostępniane przez ZPR, umożliwiające korzystanie z https://www.julinek.com.pl/gastro-oferta - Serwis www przeznaczony na Urządzenia Przenośne.

 2. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 3. Konto – indywidualne konto Użytkownika w www.julinek.com.pl gastronomia, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą adresu e-mail.

 4. Operator Systemu Płatności – wybrany przez ZPR podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

 5. www.julinek.com.pl gastronomia – serwis internetowy zamieszczony pod adresem https://www.julinek.com.pl/gastro-oferta, gdzie ZPR świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi opisane Regulaminem, w szczególności usługę polegającą na umożliwieniu dokonywania Zamówień posiłków.

 6. Płatność Elektroniczna – udostępniony Użytkownikom przez ZPR system umożliwiający złożenie płatności przez Operatora Systemu Płatności.

 7. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym dla celów handlowych i marketingowych dostępny pod adresem: http://rodo.zprsa.pl/polityka-prywatnosci

 8. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

 9. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w julinek.com.pl gastronomia i akceptacji Regulaminu umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień, dostęp do historii zamówień.

 10. ZPR – ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 00 - 075 przy ul. SENATORSKA, nr 13/15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029876, NIP 5260200081, Regon 010524149, będąca operatorem i właścicielem julinek.com.pl gastronomia.

 11. Treści – wszelkie informacje, opisy, zdjęcia lub inne treści wprowadzane przez Użytkownika lub Restaurację do julinek.com.pl gastronomia, niezależnie od tego, czy spełniają cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treściami wprowadzanymi przez Użytkownika są w szczególności Opinie.

 12. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy ZPR a Użytkownikiem, na podstawie której ZPR poprzez julinek.com.pl gastronomia świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: pośrednictwie w złożeniu Zamówienia, zawarciu umowy z ZPR, pośrednictwie w dokonaniu Płatności Elektronicznej.

 13. Umowa z ZPR – zawierana za pośrednictwem julinek.com.pl gastronomia umowa pomiędzy Użytkownikiem a ZPR, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków lub napojów, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez ZPR w ofertach dostępnych za pośrednictwem julinek.com.pl gastronomia. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku zaakceptowania Zamówienia przez ZPR.

 14. Urządzenie Przenośne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym uruchomiona może zostać mobilna witryna www, posiadające aktualną wersję systemu operacyjnego (iOS, Android), wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

 15. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez ZPR za pośrednictwem julinek.com.pl gastronomia drogą elektroniczną polegające w szczególności na pośrednictwie w złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy z ZPR, pośrednictwie w dokonaniu Płatności Elektronicznej bardziej szczegółowo opisane w § 3.1 poniżej. Niektóre Usługi mogą być świadczone dopiero po Rejestracji.

 16. Użytkownik – osoba korzystająca z Julinek.com.pl gastronomia, spełniająca wymagania określone w § 2 ust. 5 poniżej.

 17. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika będące złożeniem oferty zawarcia Umowy z ZPR. Po akceptacji Zamówienia przez ZPR dochodzi do wykonania Umowy z ZPR.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin:

  1. określa warunki korzystania z julinek.com.pl gastronomia;

  2. określa zasady świadczenia Użytkownikom Usług przez ZPR w ramach Umowy o Świadczenie Usług;

  3. określa tryb i zasady zawierania na odległość Umów z ZPR;

  4. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. ZPR nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

 4. ZPR świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 5. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z julinek.com.pl gastronomia. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z julinek.com.pl gastronomia. W szczególności ZPR uzależni dokonanie Rejestracji bądź zawarcie Umowy z ZPR od zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.

 6. Warunkiem korzystania z julinek.com.pl gastronomia przez osoby fizyczne jest ukończenie 13 lat i posiadanie pełnej lub co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

 7. Oferty i informacje zamieszczone w julinek.com.pl gastronomia, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 1. Umowa o Świadczenie Usług
 1. Rozpoczynając korzystanie z julinek.com.pl gastronomia, Użytkownik zawiera z ZPR Umowę o Świadczenie Usług polegającą na dostępie do julinek.com.pl gastronomia i świadczeniu usług, na które składają się w szczególności:

  1. dostęp do usług, menu, produktów;

  2. dokonywanie Zamówień;

  3. dokonywanie Płatności Elektronicznych za Zamówienie;

  4. przesyłanie informacji handlowych i innych treści w ramach newslettera;

  5. dostęp do treści, w tym treści reklamowych, marketingowych oraz opinii.

 2. Wybrane usługi w ramach Umowy o Świadczenie Usług są dostępne dopiero po Rejestracji.

 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się nieodpłatnie.

 4. ZPR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub ich niewykonania, gdy takie zaprzestanie lub niewykonanie stanowi konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z powodów zależnych od

Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

 1. Warunki korzystania z julinek.com.pl gastronomia
 1. Korzystanie z julinek.com.pl gastronomia odbywa się poprzez Internet i wymaga komputera, Urządzenia Przenośnego lub innego urządzenia, na którym możliwy jest dostęp do sieci publicznej Internet, a także uruchomienie oprogramowania jednej z popularnych przeglądarek internetowych.

 2. Niedozwolone jest zamieszczanie w julinek.com.pl gastronomia Treści bezprawnych, w szczególności Treści:

  1. sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;

  2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;

  3. naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej;

  4. stanowiących stworzoną na zamówienie, spreparowaną lub nieautentyczną opinię Użytkownika o ZPR lub jej towarach lub usługach.

 3. ZPR zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści z julinek.com.pl gastronomia w razie stwierdzenia, że naruszają one przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia Regulaminu lub zaistnieje uzasadnione podejrzenie takich naruszeń.

Wszelkie uwagi co do działania julinek.com.pl gastronomia, w tym błędy lub luki w zabezpieczeniach julinek.com.pl gastronomia można zgłaszać ZPR na adres: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., Ul. Jubilerska 10, 04- 190 Warszawa z dopiskiem „foodjoy”.

 1. ZPR nie gwarantuje ciągłej dostępności julinek.com.pl gastronomia. Użytkownik musi się liczyć z przerwami w dostępie do julinek.com.pl gastronomia, w szczególności związanymi z koniecznością wprowadzania zmian lub konserwacji. ZPR dołoży starań, aby przerwy w działaniu julinek.com.pl gastronomia konieczne w celu wprowadzenia zmiany lub konserwacji występowały w godzinach nocnych.

 1. Serwis www
 1. ZPR umożliwia Użytkownikom korzystanie z julinek.com.pl gastronomia za pomocą serwisu www

 2. Serwis www umożliwia korzystanie z funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem julinek.com.pl gastronomia na urządzeniach mobilnych.

 1. Rejestracja
 1. Użytkownik może korzystać z julinek.com.pl gastronomia po Rejestracji Konta.

 2. Rejestracja Konta jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w julinek.com.pl gastronomia. ZPR, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach julinek.com.pl gastronomia unikalne Konto o nazwie tożsamej z adresem e-mail Użytkownika.

 3. Użytkownik, podając dane Konta w ramach julinek.com.pl gastronomia, oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.

 4. Rejestracja Konta umożliwia:

  1. dokonywanie Zamówień bez konieczności wypełniania danych Użytkownika;

  2. zbieranie historii Zamówień Użytkownika;

 5. Po aktywacji Konta ZPR prześle Użytkownikowi potwierdzenie Rejestracji w julinek.com.pl gastronomia.

 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w julinek.com.pl gastronomia. W celu usunięcia Konta należy zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., Ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „julinek.com.pl gastronomia” pisemnie na adres siedziby ZPR.

 7. ZPR może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika w julinek.com.pl gastronomia, jeżeli Użytkownik narusza warunki Regulaminu, w szczególności:

  1. zamieszcza w julinek.com.pl gastronomia Treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;

  2. destabilizuje działanie julinek.com.pl gastronomia;

  3. dane Użytkownika są nieprawdziwe;

  4. podane dane nie należą do Użytkownika.

 8. Przed usunięciem Konta ZPR powiadomi Użytkownika o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanego przy logowaniu tymczasowym bądź logowaniu social adresu e-mail stanowiącego unikalny identyfikator potwierdzony aktywacją oraz tokenem dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 1. Zamówienie

1. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem julinek.com.pl gastronomia Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez ZPR skutkuje zawarciem Umowy z ZPR. Złożenie Zamówienia może być uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości Zamówienia, o której Użytkownik jest informowany podczas składania Zamówienia. W odniesieniu do Zamówień dokonywanych przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, rękojmia jest wyłączona, chyba że ZPR zastrzeże inaczej.

 1. Złożenie i odebranie Zamówienia
 1. Aby złożyć i odebrać Zamówienie, należy:

  1. uruchomić julinek.com.pl gastronomia poprzez przeglądarkę internetową

  2. wybrać metodę dostępu do aplikacji oraz jej użyć

   1. logowanie tymczasowe

    1. autoryzacja użytkownika odbywa się za pomocą adresu email oraz specjalnego tokenu, który wysyłany jest na skrzynkę pocztową

    2. po aktywacji urządzenia, użytkownik może logować się na swoje konto podając tylko adres email

   2. logowanie social

    1. autoryzacja użytkownika odbywa się za pomocą jednego z popularnych portali społecznościowych

    2. po wybraniu portalu oraz potwierdzeniu swojej tożsamości użytkownik jest zatwierdzany i automatycznie logowany w systemie

  3. wybrać asortyment którym jest zainteresowany Użytkownik;

  4. wpisać dane dotyczące płatności;

  5. wybrać sposób płatności poprzez Płatność Elektroniczną i potwierdzić ten wybór na stronie internetowej julinek.com.pl gastronomia poprzez wybranie opcji „Zapłać i Zamów”;

  6. dokonać Płatności Elektronicznej;

  7. okazać numer zamówienia przy odbiorze;

  8. odebrać zamówienie.

 2. Jeżeli ZPR oferuje taką możliwość, po dokonaniu wyboru posiłku lub produktu, Użytkownik może wybrać jego dodatkowe składniki lub modyfikacje. Wszelkie modyfikacje i dodatkowe składniki mogą wiązać się ze zwiększeniem wartości Zamówienia, o czym Klient będzie

 3. Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem ZPR oferty zawarcia umowy na warunkach określonych w Zamówieniu.

 1. Potwierdzenie lub anulowanie Zamówienia przez ZPR
 1. Do zawarcia Umowy z ZPR dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez ZPR poprzez wyświetlenie komunikatu w julinek.com.pl gastronomia lub wysłanie maila na podany adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do odebrania przedmiotu Zamówienia. Użytkownik, który dokonał Płatności Elektronicznej, otrzyma zwrot Płatności Elektronicznej jeżeli tylko część Zamówienia nie będzie możliwa do realizacji lub zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe w maksymalnym czasie realizacji komunikowanym na julinek.com.pl gastronomia. ZPR może skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania jego zgody na anulowanie części Zamówienia lub modyfikację Zamówienia. W razie niewyrażenia przez Użytkownika zgody na modyfikację lub anulowanie części Zamówienia, ofertę zawarcia umowy złożoną przez Użytkownika uznaje się za odrzuconą i nie dochodzi do zawarcia Umowy z ZPR.

 3. ZPR zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku błędu systemu teleinformatycznego, oczywistego i rażącego błędu w cenie produktu w julinek.com.pl gastronomia. Użytkownik zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia lub numer telefonu.

 1. Płatność
 1. Użytkownik może dokonać płatności za Zamówienie poprzez Płatność Elektroniczną.

 2. Ceny podane w julinek.com.pl gastronomia są cenami w złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli Użytkownik chce dokonać płatności w innej niż PLN walucie, może wybrać inne waluty: EUR i USD.

 3. Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie Zamówienia, którego wystawcą jest ZPR, Użytkownik otrzymuje przy odbiorze Zamówienia lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu fiskalnego, Użytkownik może złożyć reklamację. W celu uzyskania faktury, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w julinek.com.pl gastronomia, wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz wysłać prośbę o wystawienie faktury na adres kontakt@julinek.com.pl gastronomia wskazując adres e-mail na który faktura ma zostać wysłana. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakupu.

 4. W razie wybrania przez Użytkownika Płatności Elektronicznej, Zamówienie jest skuteczne w razie uzyskania przez ZPR pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od Operatora Systemu Płatności. ZPR informuje Użytkownika o tym, że Zamówienie zostało złożone skutecznie poprzez wyświetlenie w julinek.com.pl gastronomia stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. Użytkownik opłaca Zamówienie na rachunek Operatora Systemu Płatności. ZPR otrzymuje informację o dokonanej wpłacie. ZPR otrzymuje Płatność Elektroniczna za Zamówienie za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

 5. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku potwierdzenia Zamówienia przez ZPR, Użytkownik powinien poinformować o tym ZPR telefonicznie na numer +48 781 812 877 oraz drogą mailową pod adresem kontakt@julinek.com.pl.

 6. W razie wyboru Płatności Elektronicznej:

  1. takiej Płatności Elektronicznej mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną

  2. kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz; wykryte przez

  3. Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

  4. ZPR udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności;

  5. po wybraniu Płatności Elektronicznej, Użytkownik jest automatycznie przekierowany do systemu wybranego przez siebie Operatora Systemu Płatności;

  6. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie Płatności Elektronicznej na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z określonymi przez niego zasadami; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach Płatność Elektroniczna może nie zostać zrealizowana;

  7. Płatności Elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności, a ZPR nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość;

  8. Operator Systemu Płatności może odmówić obsługi Płatności Elektronicznej dokonywanej przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności;

  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy mogą prowadzić kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka; w związku z powyższym Operator Systemu Płatności może odmówić w uzasadnionych przypadkach obsługi danej Płatności Elektronicznej.

 7. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez ZPR, częściowego lub całkowitego anulowania Zamówienia, zaakceptowanej przez ZPR rezygnacji Użytkownika z Zamówienia, Użytkownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji od Użytkownika. W każdym z tych przypadków Użytkownik powinien opisać daną sytuację i wysłać informację na adres kontakt@julinek.com.pl.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy z ZPR
 1. ZPR informuje, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Użytkownikowi produktu przez ZPR. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu.

 2. Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z ZPR m.in. w odniesieniu do świeżych produktów żywnościowych, w szczególności posiłków przygotowywanych przez ZPR.

 3. Tam, gdzie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia (np. w przypadku prefabrykowanych napojów w zamkniętej fabrycznie butelce lub puszce o wydłużonym terminie do spożycia), Konsument powinien zwrócić przedmiot Zamówienia ZPR niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że ZPR zaproponuje, że sama odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument.

 4. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie do ZPR na adres: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., Ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „julinek.com.pl gastronomia”.

 5. W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia, ZPR zwróci Konsumentowi koszt zamówienia. Konsument może w każdej chwili odstąpić od usług realizowanych w ramach Umowy o Świadczeniu Usług związanych z posiadaniem Konta w julinek.com.pl gastronomia, poprzez usunięcie Konta.

 1. Prywatność

1. Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez ZPR określa Polityka Prywatności julinek.com.pl gastronomia, dostępna pod adresem http://rodo.zprsa.pl/polityka-prywatnosci.

 1. Prawa własności intelektualnej
 1. Jeżeli Treści będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wprowadzający Treści do julinek.com.pl gastronomia, udziela ZPR nieodpłatnej, niewyłącznej, pełnej licencji do Treści na następujących polach eksploatacji:

  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 2. Użytkownik, wprowadzając Treści do julinek.com.pl gastronomia, udziela ZPR zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Treści, tj. zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań (wszelkich modyfikacji) Treści.

 3. Użytkownik wprowadzający Treści do julinek.com.pl gastronomia udziela ZPR zezwolenia na łączenie Treści z innymi utworami.

 4. Użytkownik wprowadzający Treści do julinek.com.pl gastronomia oświadcza, że wykorzystanie Treści nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Treści dostępnych w julinek.com.pl gastronomia w celach niezwiązanych z korzystaniem z julinek.com.pl gastronomia. ZPR nie przenosi żadnych praw własności intelektualnych do Treści i nie udziela Użytkownikowi licencji do Treści.

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może na zasadach określonych poniżej złożyć reklamację:

  1. na usługi realizowane przez ZPR w ramach Umowy o Świadczenie Usług;

  2. na produkt ZPR, w tym w szczególności na jego jakość

  3. na realizację płatności przez system PayPro

 2. Reklamacje składać można:

  1. mailowo na adres kontakt@julinek.com.pl

  2. pisemnie na adres ZPR: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., Ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „foodjoy”.

 3. Reklamacje dotyczące płatności Użytkownik powinien kierować pod adres http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja lub telefonicznie pod numerem +48 616 429 344.

 4. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w reklamacji a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu ZPR.

 5. Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że ZPR udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail który został wskazany w reklamacji.

 6. ZPR jest zobowiązane do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia, za które dokonano płatności przez okres 24 miesięcy od daty wykonania umowy zawartej przez Użytkownika i ZPR objętej płatnością przyjmowaną przez PayPro.

 7. Reklamacja powinna zawierać:

  1. opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji,

  2. imię i nazwisko właściciela konta bankowego lub karty płatniczej

  3. nazwę banku i konto z którego dokonana została płatność (w przypadku płatności kartą – nazwa (Visa/Maestro/MasterCard) i numer karty)

  1. numer Zamówienia,

  2. kwotę płatności

  3. datę płatności

  4. adres e-mail z którego zostało złożone zamówienie

 8. W ramach weryfikacji reklamacji ZPR jest uprawnione do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji w ciągu 14 dni.

 9. W razie uwzględnienia reklamacji, Użytkownik otrzyma zwrot płatności na zasadach określonych w Regulaminie.

 10. Rozstrzyganie sporów
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), ZPR informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej.

 2. ZPR informuje, że nie będzie korzystał z powyższej platformy ODR ani jakiejkolwiek innej formy arbitrażu konsumenckiego w przypadku odrzucenia reklamacji przez ZPR (tam, gdzie taka reklamacja dotyczyła usług ZPR), chyba że ZPR wyraźnie zakomunikuje Użytkownikowi zgodę na skorzystanie z arbitrażu.

 3. ZPR informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/).

 4. Spory pomiędzy ZPR a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZPR.

 1. Zmiana Regulaminu
 1. ZPR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:

  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów;

  2. wprowadzenie, usunięcie lub zmiana funkcjonalności julinek.com.pl gastronomia lub usług ZPR;

  3. ochronę Użytkowników, ZPR przed nadużyciami;

  4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;

  5. zmianę danych, w tym danych teleadresowych i linków powołanych w Regulaminie;

  6. zmianę modelu biznesowego ZPR lub julinek.com.pl gastronomia.

 2. W razie zmiany Regulaminu, ZPR poinformuje o tym Konsumentów zarejestrowanych w julinek.com.pl gastronomia za pośrednictwem podanych przez nich adresów e-mail. W odpowiedzi Konsumenci będą mogli poinformować ZPR o żądaniu usunięciu Konta, które to żądanie zostanie spełnione przez ZPR bez zbędnej zwłoki.

 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na julinek.com.pl gastronomia poprzez wskazanie daty, począwszy od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Taka informacja znajdzie się na julinek.com.pl gastronomia 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu oraz będzie utrzymywana przez okres 14 dni po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie ZPR oraz na julinek.com.pl gastronomia.